RCI ยอดขายลดฮวบ! ฉุดกำไรปี 63 วูบกว่า 60% เหลือ 63 ลบ.

RCI ยอดขายลดฮวบ! ฉุดกำไรปี 63 วูบกว่า 60% เหลือ 63 ลบ.

บริษัท โรแยล ซีรามิค อุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน) หรือ RCI รายงานผลการดำเนินงานงวดปี 2563 มีกำไรสุทธิ ดังนี้

โดยปัจจัยที่ส่งผลให้บริษัทมีกำไรสุทธิลดลง เนื่องจากยอดขายสินค้า รวม 1,010.3 ล้านบาท ลดลง 146.0 ล้านบาท หรือร้อยละ 13 จากการปรับลดกำลังการผลิตเนื่องจากมีการเปลี่ยนเตาเผาใหม่ทดแทนเตาเผาเดิมจึงทำให้ปริมาณการผลิตลดลงร้อยละ 9 ปริมาณการขายลดลงร้อยละ 4 ต้นทุนขายรวม 831.3 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 82.3 จากการผลิตกระเบื้องขนาดใหญ่ซึ่ง มีต้นทุนที่สูงขึ้น กำไรขั้นต้นลดลงจากร้อยละ 28.2 ในปีก่อน เหลือร้อยละ 17.7

เนื่องจากมีการปรับลด ราคาขายเพื่อให้สามารถแข่งขันได้ในตลาด ต้นทุนการจัดจำหน่ายลดลง 16 ล้านบาท หรือร้อยละ 16 จากค่าขนส่งที่ลดลงเนื่องจากราคาน้ำมันดีเซลที่ลดลงเฉลี่ยร้อยละ 18 และปริมาณขายที่ลดลง ค่าใช้จ่าย ในการบริหารลดลง 15.1 ล้านบาท หรือร้อยละ 39 จากการลดค่าใช้จ่ายและบริหารจัดการที่มี ประสิทธิภาพมากขึ้น ต้นทุนทางการเงินลดลง 0.7 ล้านบาทหรือร้อยละ 24 ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ลดลง 32.4 ล้านบาทหรือร้อยละ 77 จากกำไรที่ลดลง เหลือเป็นกำไรสำหรับงวด 63.0 ล้านบาทลดลง 102.0 ล้านบาทหรือร้อยละ 62 คิดเป็นกำไรต่อหุ้น 0.10 บาทต่อหุ้น

คำค้น