ตลท.ปล่อยผี GL เปิดเทรด 17 ก.พ.- มี.ค.64 ก่อนแขวน SP ยาว!

ตลท.ปล่อยผี GL เปิดเทรด 17 ก.พ.- มี.ค.64 ก่อนแขวน SP ยาว!

ตามที่หลักทรัพย์ของบริษัท กรุ๊ป ลีส จำกัด (มหาชน) หรือ GL ได้ถูกสั่งห้ามซื้อขายหลักทรัพย์โดยขึ้น เครื่องหมาย SP (Suspension) มาตั้งแต่วันที่ 17 พฤศจิกายน 2563 และจะครบ 3 เดือนในวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2564 เนื่องจากไม่นำส่งงบการเงินไตรมาสที่ 3 ปี 2563 และปัจจุบันบริษัทยังไม่สามารถนำส่งงบการเงินดังกล่าวได้นั้น

เพื่อให้ผู้ลงทุนสามารถซื้อขายหลักทรัพย์ก่อนที่จะถูกขึ้นเครื่องหมาย SP ต่อ ตลาดหลักทรัพย์ฯ จะเปิดให้ ซื้อขายหลักทรัพย์ GL เป็นการชั่วคราวระหว่างวันที่ 17 กุมภาพันธ์-16 มีนาคม 2564 ภายใต้หลักเกณฑ์และ เงื่อนไข ดังนี้

1.ให้หลักทรัพย์ GL ซื้อด้วยบัญชี Cash Balance กล่าวคือ ผู้ซื้อต้องชำระเงินทั้งจำนวนก่อนการซื้อหลักทรัพย์

2.ขึ้นเครื่องหมาย NC กำกับตลอดระยะเวลาที่เปิดให้ซื้อขายหลักทรัพย์ตังกล่าว เพื่อเตือนผู้ลงทุนให้ใช้ความระมัดระวังในการซื้อขาย

3.ตลาดหลักทรัพย์ฯ จะกำหนดให้หลักทรัพย์ GL มีราคาสูงสุดและต่ำสุด (Celing & Floor) ไม่เกินหนึ่งเท่าความระมัดระวังในการซื้อขาย จากราคาซื้อขายครั้งสุดท้าย โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2564 ซึ่งเป็นวันแรกที่มีการซื้อขาย (อย่างไรก็ดีหากในวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2564 ไม่มีการชื้อขายหลักทรัพย์ดังกล่าว ตลาดหลักทรัพย์ฯ จะใช้เกณฑ์ราคาสูงสุดและต่ำสุด (Cering Floor) นี้ต่อเนื่องไปจนกว่าจะมีการซื้อขายหลักทรัพย์นั้น) และเมื่อได้มีการซื้อขายหลักทรัพย์ GL แล้ว ในวันทำการถัดไปราคาสูงสุดและต่ำสุด (Celling & Fioor) ของหลักทรัพย์ GL จะถูกปรับให้เป็นไปตามเกณฑ์ปกติ

4.ตลาดหลักทรัพย์ฯ จะไม่นำหลักทรัพย์ GL มารวมในการคำนวณดัชนีราคาหุ้นตลาดหลักทรัพย์ฯ (SET Index) หลังจากครบกำหนดระยะเวลาการเปิดให้มีการซื้อขายชั่วคราวแล้ว ตลาดหลักทรัพย์ฯ จะสั่งห้ามซื้อขาย หลักทรัพย์ของ GL โดยขึ้นเครื่องหมาย SP ตั้งแต่วันที่ 17 มีนาคม 2554 เป็นต้นไป จนกว่าบริษัทจะนำสงงบการเงิน ได้ครบถ้วน

อย่างไรก็ดีตลาดหลักทรัพย์ฯ ขอให้ผู้ลงทุนใช้ความระมัดระวังในการซื้อขายหลักทรัพย์ และโปรด ศึกษาข้อมูลของ (SL โดยละเอียด เชน ฐานะการเงิน ผลการดำเนินงาน ความเห็นผู้สอบบัญชี ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ คณะกรรมการ ข่าวย้อนหลัง เป็นต้น ตลอดจนความเสี่ยงและปัจจัยอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องด้วย เช่น ฐานะการเงิน ผลการดำเนินงาน ความเห็นผู้สอบบัญชี ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ คณะกรรมการ ข่าวย้อนหลัง เป็นต้น

คำค้น