ก.ล.ต.ผลักดันบริการ “อิเล็กทรอนิกส์” เต็มรูปแบบ มุ่งสู่ตลาดทุนดิจิทัล เริ่ม Q3 นี้!

ก.ล.ต.ผลักดันบริการ "อิเล็กทรอนิกส์" เต็มรูปแบบ มุ่งสู่ตลาดทุนดิจิทัล เริ่ม Q3 นี้!

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) จัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นจากภาคธุรกิจในตลาดทุนเกี่ยวกับทิศทางการพัฒนา Digital Services โดยมีตัวแทนจากหน่วยงานเอกชนในตลาดเงินและตลาดทุน รวมถึงหน่วยงานจากภาครัฐที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมรับฟัง เพื่อนำข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะไปพัฒนา การให้บริการดังกล่าวอย่างเป็นรูปธรรมต่อไป

พร้อมกันนี้ นายจินตพันธุ์ ทังสุบุตร ผู้อำนวยการกองพัฒนากฎหมาย สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ได้ให้เกียรติร่วมบรรยาย ในหัวข้อ “ร่างพระราชบัญญัติการปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ….” เพื่อให้ภาคธุรกิจเข้าใจทิศทางและนโยบายในการนำวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์มาใช้เพื่อประโยชน์ในการบริหารราชการของภาครัฐและเพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนอีกด้วย เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2564 ณ โรงแรมคาร์ลตัน โฮเทล แบงคอก สุขุมวิท

ด้าน นางสาวรื่นวดี สุวรรณมงคล เลขาธิการ ก.ล.ต. กล่าวว่า ก.ล.ต. ตระหนักดีว่า เทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทสำคัญกับทุกภาคส่วน โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับการดำเนินชีวิตของประชาชน และยังเป็นการสร้างโอกาสทางธุรกิจให้กับภาคเอกชน ก.ล.ต. จึงมีแผนพัฒนาบริการในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์เพื่อให้บริการกับทุกภาคส่วนอย่างครบวงจรซึ่งจะช่วยให้ประชาชนได้รับบริการที่สะดวกและเหมาะสมมากยิ่งขึ้น และช่วยลดต้นทุนของกระบวนการดำเนินงานและการให้บริการของภาคธุรกิจในตลาดทุนให้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีตามแนวทาง Regulatory Guillotine เพื่อผลักดันให้เกิดตลาดทุนดิจิทัลอย่างแท้จริง รวมทั้งยังต้องคำนึงถึงความปลอดภัยทางไซเบอร์ และการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลด้วย โดย ก.ล.ต. จะนำข้อเสนอแนะจากผู้เข้าร่วมงานไปพัฒนาต่อยอดให้เกิดประโยชน์อย่างเป็นรูปธรรมในอนาคตต่อไป

ทั้งนี้ ผู้แทนจากภาคธุรกิจที่เข้าร่วมรับฟังความคิดเห็นครั้งนี้ ประกอบด้วย สภาธุรกิจตลาดทุนไทย สมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทย สมาคมบริษัทจัดการลงทุนสมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย สมาคมธนาคารไทย สมาคมธนาคารนานาชาติ สมาคมประกันชีวิตไทย สภาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งประเทศไทย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ สถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อ และผู้แทนจากบริษัทหลักทรัพย์นายหน้าซื้อขายหน่วยลงทุน รวมทั้งหน่วยงานภาครัฐ ได้แก่ สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ และสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) มาร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น

คำค้น