“จุฬาฯ” ขยายเวลาปิดสถานที่อีก 1 เดือน ยาวถึง 23 พ.ค. ป้องกันเชื้อโควิด-19

"จุฬาฯ" ขยายเวลาปิดสถานที่อีก 1 เดือน ยาวถึง 23 พ.ค.64 ป้องกันเชื้อโควิด-19

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้ออกประกาศเรื่อง การขยายเวลาการปิดสถานที่ทำการชั่วคราว การจัดการเรียนการสอน และการปฏิบัติงาน ในช่วงการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ว่า ตามที่มหาวิทยาลัยได้มีประกาศจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เรื่อง การปิดสถานที่ทำการชั่วคราว การจัดการเรียนการสอน และการปฏิบัติงาน ในช่วงการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ลงวันที่ 8 เมษายน พ.ศ. 2564

โดยให้มหาวิทยาลัยปิดสถานที่ทำการในเขตกรุงเทพมหานครเป็นการชั่วคราวตั้งแต่วันที่ 11 เมษายน พ.ศ. 2564 จนถึงวันที่ 25 เมษายน พ.ศ. 2564 รวมทั้งปรับรูปแบบการเรียนการสอนและการปฏิบัติงานของบุคลากรนั้น เนื่องจากปรากฏว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโรคโควิด-19 มีความรุนแรงเพิ่มขึ้นอย่างมาก โดยพบผู้ติดเชื้อรายใหม่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง และการระบาดระลอกใหม่นี้ได้กระจายออกไปในหลายพื้นที่อย่างรวดเร็ว รัฐบาลโดยข้อเสนอของศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉิน

ด้านการแพทย์และสาธารณสุข กรณีโรคติดเชื้อโควิด-19 จึงได้ออกข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 20) ลงวันที่ 16 เมษายน พ.ศ. 2564 กำหนดพื้นที่สถานการณ์เพื่อการบังคับใช้มาตรการควบคุมแบบบูรณาการเป็นพื้นที่ควบคุมสูงสุดและพื้นที่ควบคุม สำหรับจังหวัดต่าง ๆ ซึ่งรวมถึงกรุงเทพมหานครและจังหวัดอื่นที่เป็นสถานที่ทำการที่ตั้งนอกเขตกรุงเทพมหานคร ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยด้วย เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดและลดโอกาสติดเชื้อโรคโควิด-19 แก่นักเรียน นิสิต และบุคลากร รวมทั้งให้การดำเนินงานของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ จึงเห็นสมควรให้ดำเนินการดังนี้

1. ให้ขยายเวลาการปิดสถานที่ทำการที่ตั้งในเขตกรุงเทพมหานครออกไปจนถึงวันที่ 23 พฤษภาคม พ.ศ. 2564

2. ให้ปิดสถานที่ทำการที่ตั้งนอกเขตกรุงเทพมหานคร ตั้งแต่วันที่ 19 เมษายน พ.ศ. 2564 จนถึงวันที่ 23 พฤษภาคม พ.ศ. 2564

คำค้น