UBIS แจ้งเปลี่ยนโครงสร้างถือหุ้น หลังพบบิ๊กล็อต! “สมยศ กฤตยานุกูล” ขึ้นผถห.ใหญ่เบอร์ 2

UBIS แจ้งเปลี่ยนโครงสร้างถือหุ้น หลังพบบิ๊กล็อต เผยชื่อ"สมยศ กฤตยานุกูล"ขึ้นผถห.ใหญ่อันดับ 2

บริษัท ยูบิส (เอเชีย) จำกัด (มหาชน) หรือ UBIS เปิดเผยว่า ตามแบบ 246-2 ประจำวันที่ 16 และ 19 เมษายน 2564 โดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ได้รับรายงานการได้มาซึ่งหุ้นของบริษัทฯ โดยนายศิริศักดิ์ ปิยทัสสีกุล ซึ่งได้มาเมื่อวันที่ 9 เมษายน 2564 จำนวนหลักทรัพย์ที่ได้มาคิดเป็น 7.2368% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ จำนวนหลักทรัพย์ภายหลังการได้มา คิดเป็น 7.2368% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ

อีกทั้ง นายสมยศ กฤตยานุกูล ซึ่งได้มาเมื่อวันที่ 9 เมษายน 2564 จำนวนหลักทรัพย์ที่ได้มาคิดเป็น 16.2469% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ จำนวนหลักทรัพย์ภายหลังการได้มา คิดเป็น 16.2469% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ

ขณะที่ก่อนหน้านี้ นายสวัสดิ์ ทั่งวัฒโนทัย รายงานการจำหน่ายหุ้น UBIS เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2564 จำนวนหลักทรัพย์ที่จำหน่าย คิดเป็น 6.8407% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ จำนวนหลักทรัพย์ภายหลังการจำหน่าย คิดเป็น 0.0002% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ

โดยการทำรายการดังกล่าว ส่งผลให้มีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กล่าวคือ นายปรัชญ์นนท์ เต็มฤทธิกุลชัย ถือ 21.950% ยังคงถือหุ้นใหญ่อันดับ 1 ขณะที่นายสมยศ กฤตยานุกูล ถือหุ้น 16.2469% เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่อันดับ 2 ,นายนันท์ กฤตยานุตกุลท์ ถือหุ้น 14.698% เป็นผู้ถือหุ้นอันดับ 3 และ นายศิริศักดิ์ ปิยทัสสีกุล ถือหุ้น 7.2368% เป็นผู้ถือหุ้นอันดับ 4

 

คำค้น