ผถห. RBF ไฟเขียวขายโรงแรม “โนโวเทล ชุมพร-ไอบิส สไตล์ เชียงใหม่”

ผู้ถือหุ้น RBF อนุมัติแผนขายโรงแรม “โนโวเทล ชุมพร-ไอบิส สไตล์ เชียงใหม่”

บริษัท อาร์ แอนด์ บี ฟู้ด ซัพพลาย จำกัด (มหาชน) หรือ RBF ระบุว่า ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 มีมติอนุมัติการเข้าทำสัญญาซื้อขายกิจการโรงแรมโนโวเทล ชุมพร บีช รีสอร์ท แอนด์ กอล์ฟ กับบริษัท เจ. พี. เอส.โฮลดิ้ง จำกัด และโรงแรม ไอบิส สไตล์ เชียงใหม่ กับบริษัท ริเวอร์แคว โบตานิก การ์เด้น จำกัด ซึ่งถือเป็นการเข้าทำรายการที่เกี่ยวโยงกันจากการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์แก่บุคคลเกี่ยวโยง ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยทั้ง 2 โรงแรมมี มูลค่ารวม 272 ล้านบาท

 

คำค้น