BGRIM จัดตั้งบ.ย่อยใหม่ เดินหน้าจัดหา-ขาย LNG

BGRIM จัดตั้งบ.ย่อยใหม่ "บี.กริม เพาเวอร์ แอลเอ็นจี เจวี" ทุนจดทะเบียน 1 ล้านบาท เดินหน้าจัดหา-ขาย LNG

บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จํากัด (มหาชน) หรือ BGRIM ระบุว่า เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2564 บริษัทได้จดทะเบียนจัดตั้งบริษัทย่อยแห่งใหม่ชื่อว่า บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ แอลเอ็นจี เจวี จํากัด ทุนจดทะเบียน 1,000,000 บาท แบ่งออกเป็น 10,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท เพื่อประกอบธุรกิจเกี่ยวกับการจัดหาและค้าก๊าซธรรมชาติจากของเหลวเป็นก๊าซ โดยบี.กริม เพาเวอร์ ถือหุ้นร้อยละ 99.99 ทั้งนี้การจัดตั้งบริษัทย่อยดังกล่าวเป็นไปตามหลักการที่ได้รับอนุมัติโดยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2564 เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2564