BMCL ว่าจ้าง CK ติดตั้งระบบราง-ซ่อมบำรุงรถไฟฟ้าสายสีม่วง-สีน้ำเงิน

BMCL ว่าจ้าง CK ติดตั้งระบบราง-ซ่อมบำรุงรถไฟฟ้าสายสีม่วง-สีน้ำเงิน

บริษัท รถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) หรือ BMCL ระบุว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทวานนี้(14 ต.ค.) อนุมัติว่าจ้าง บริษัท ช.การช่าง จำกัด (มหาชน) หรือ CK เป็นผู้บริหารโครงการ รวมถึงเป็นผู้จัดหา ติดตั้งอุปกรณ์งานระบบรถไฟฟ้า และบริหารงานซ่อมบำรุงรักษาโครงสร้างพื้นฐานทางโยธาและไฟฟ้าเครื่องกลของโครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วง สัญญาที่ 5 รวมถึงเป็นผู้จัดหาและติดตั้งอุปกรณ์เพื่อการปรับปรุงระบบสื่อสารของโครงการรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินในวงเงินรวมไม่เกิน 1,056 ล้านบาท

อีกทั้งยังอนุมัติว่าจ้างเป็นผู้บริหารงานซ่อมบำรุงรักษาโครงสร้างพื้นฐานทางโยธาและไฟฟ้าเครื่องกลของโครงการรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงิน เป็นระยะเวลา 8 ปีในวงเงินไม่เกิน 1,270 ล้านบาท และแก้ไขสัญญาว่าจ้าง CK เป็นผู้บริหารโครงการรวมถึงเป็นผู้จัดหา ติดตั้งอุปกรณ์งานระบบรถไฟฟ้าโครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วง โดยการเพิ่มเติมขอบเขตงานในการเป็นผู้บริหารงานซ่อมบำรุงรักษาโครงสร้างพื้นฐานทางโยธาและไฟฟ้าเครื่องกลของโครงการดังกล่าว เป็นระยะเวลา 8 ปีในวงเงินรวมไม่เกิน 1,520 ล้านบาท

คำค้น