THCOM ตั้งเป้าผลงานปีนี้ “เทิร์นอะราวด์” หลังค่าใช้จ่ายลด-เดินหน้าประมูลงานใหม่ต่อเนื่อง

THCOM ตั้งเป้าผลงานปีนี้ "เทิร์นอะราวด์" หลังค่าใช้จ่ายลด-เดินหน้าประมูลงานใหม่ต่อเนื่อง

1 2 3 15