“สิริน สเปซ” จับมือ Happily.ai ตอบโจทย์ HR ยุค Next Normal

“สิริน สเปซ” จับมือกับ Happily.ai นําระบบ AI ช่วยขับเคลื่อนแผนพัฒนาบุคลากรในระยะยาว ในยุค Next Normal


นายพีรภูมิ ปราบอริพ่าย ประธานกรรมการบริหาร และผู้ก่อตั้ง บริษัท สิริน สเปซ จํากัด เปิดเผยว่า ปัจจุบันงานด้านทรัพยากรบุคคลหรือ HR นับเป็นงานส่วนแรกๆ ที่ ได้รับผลกระทบจากสภาวะวิกฤตเศรษฐกิจในปัจจุบัน ส่งผลให้ผู้บริหารด้าน HR หลายองค์กรเริ่มหันมาให้ความสำคัญกับการเปลี่ยนแปลงไปสู่องค์กรแบบ Digital HR ซึ่งการนําเอา Digital Platform มาประยุกต์ใช้ให้สอดคล้องกับการทำงานของ HR จะสามารถสร้างการเปลี่ยนแปลงในเชิงบวก ต่อธุรกิจและสร้างประสบการณ์ที่ดีต่อพนักงานได้อย่างมาก และนําองค์กรไปสู่การเปลี่ยนแปลงได้สำเร็จ

“ด้วยประสบการณ์ในฐานะที่ปรึกษาองค์กรชั้นนําระดับ โลกและโครงการต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชนมากว่า 20 ปี ผมมีความมั่นใจว่า ดิจิทัลแพลตฟอร์มนี้จะมาช่วยตอบ Pain Point ของหลายๆ องค์กร ในการยกระดับความสัมพันธ์ของพนักงานและองค์กรได้เป็นอย่างดีและมีประสิทธิภาพ เพราะความสุขของพนักงาน เป็นสิ่งสำคัญมากๆ ที่ช่วย ขับเคลื่อนความสำเร็จขององค์กรในยุคนี้ ซึ่งการใช้เครื่องมือเทคโนโลยีรูปแบบใหม่ของ Happily.ai จะเป็นอีก 1 เครื่องมือที่สำคัญในการช่วยกระตุ้นให้พนักงานเกิดแรงจูงใจในการเรียนรู้, การพัฒนาและการมีส่วนร่วมในการทำงาน โดยยังคงสามารถทำงานสอดประสานร่วมกันได้อย่างมีความสุขภายใต้สถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป

นอกจากนี้บริษัท สิริน สเปซ มีแผนที่จะเตรียมขยายไลน์ ธุรกิจใหม่ เพื่อตอบรับกับการเติบโตของบริษัทในปลายปีนี้ กับดิจิทัลแพลตฟอร์มที่บริษัทกําลังพัฒนาอยู่เพื่อที่จะช่วยเป็น “ลมใต้ปีก” ให้กับผู้ประกอบการ SME ในประเทศ” นายพีรภูมิ กล่าว

Back to top button