MAJOR ปิดจ็อบขาย SF รับเงิน 7.7 พันลบ.

MAJOR แจ้งโอนหุ้น SF จำนวน 30.36% ให้กับ CPN เป็นที่เรียบร้อยแล้ว รวมเป็นเงินจำนวน 7.7 พันลบ.


นางสาวฐิตาภัสร์ อิสราพรพัฒน์ เลขานุการ บริษัท เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป จำกัด (มหาชน) หรือ MAJOR เปิดเผยว่า ตามที่บริษัทได้แจ้งต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศ ไทยถึงการเข้าลงนามในสัญญาซื้อขายหุ้นที่บริษัทถืออยู่ในบริษัท สยามฟิวเจอร์ดีเวลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) หรือ SF จำนวน 647,158,471 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 30.36 ของหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมดของ SF กับบริษัท เซ็นทรัลเวิลด์ จำกัด (ผู้ซื้อ) ในราคาหุ้นละ 12 บาท รวมเป็นเงินจำนวนทั้งสิ้น 7,765,901,652 บาท

ทั้งนี้ บริษัทขอเรียนว่าในวันที่ 30 สิงหาคม 2564 นี้บริษัทได้ ทำการโอนขายหุ้นทั้งหมดที่บริษัทถืออยู่ใน SF ให้กับผู้ซื้อเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

 

Back to top button