PSTC ขายโรงไฟฟ้า BGE5 มูลค่า 17 ลบ. หนุนกระแสเงินสด

บอร์ด PSTC อนุมัติขายโรงไฟฟ้า “ไบโอกรีน เอนเนอร์ยี 5” มูลค่า 17 ลบ. นำเงินที่ได้มาใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในบริษัท


บริษัท เพาเวอร์ โซลูชั่น เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) หรือ PSTC เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 8/2561 และ ครั้งที่ 4/2564 ได้มีมติอนุมัติให้บริษัทดำเนินการจำหน่ายหุ้นของบริษัท ไบโอกรีน เอนเนอร์ยี 5 จำกัด (BGE5) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทที่ประกอบธุรกิจผลิตไฟฟ้าพลังงานชีวมวล ซึ่งบริษัทถือหุ้นอยู่ใน BGE5 ในสัดส่วนร้อยละ 99.97 ของทุนจดทะเบียน แบ่งเป็นหุ้นสามัญจำนวน 4,897 หุ้น และหุ้นบุริมสิทธิจำนวน 5,100 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท ในราคาหุ้นละ 1,700 บาท เป็นจำนวนเงินรวม 17,000,000 บาท ให้แก่ นายคชาพิสิษฐ์ บุญชูศรี

โดยการขายหุ้นทั้งหมดของ BGE5 จะทำให้บริษัทมีกระแสเงินสดรับ เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในบริษัท

Back to top button