UV ควัก 560 ลบ. ซื้อธุรกิจ “ตู้แช่” หวังเพิ่มรายได้ เมินพึ่งพิง “อสังหาฯ

UV เข้าซื้อธุรกิจ “ตู้แช่” มูลค่า 560 ลบ. สอดรับกลยุทธ์ปรับโครงสร้างการลงทุน หวังกระจายความเสี่ยงจากอสังหาฯ อีกทั้งสามารถรับรู้รายได้และกำไรทันทีภายหลังการเข้าลงทุน


บริษัท ยูนิเวนเจอร์ จำกัด (มหาชน) หรือ UV เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 6/2563-64 อนุมัติให้บริษัท ยูนิเวนเจอร์ แคปปิตอล วัน จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่บริษัทถือหุ้นร้อยละ 100 เข้าซื้อหุ้นสามัญของบริษัท พัฒนาอินเตอร์คูล จำกัด (PIC) เป็นจำนวนร้อยละ 60.00 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดใน PIC จากสิริมานะ ลิมิเต็ด (ผู้ขาย) ในราคา 560 ล้านบาทตามสัญญาซื้อขายหุ้น รวมถึงอนุมัติให้ PIC เข้าซื้อที่ดิน 4 แปลง เนื้อที่รวม 29 ไร่ 3 งาน 19.80 ตารางวา ซึ่งเป็นที่ตั้งของสำนักงานและโรงงานของ PIC ในปัจจุบันจากนายคิม ตั้งสิริมานะกุล, นายเอกพงษ์ ตั้งสิริมานะกุล, นายพัฒนพงษ์ ตั้งสิริมานะกุล ในราคารวมไม่เกิน 220 ล้านบาท

ทั้งนี้คณะกรรมการบริษัท เห็นว่า การเข้าลงทุน PIC จะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อบริษัท เนื่องจาก PIC เป็นบริษัทผู้ผลิตตู้แช่เชิงพาณิชย์เพื่อใช้ในธุรกิจและอุตสาหกรรมต่างๆ ซึ่งมีประสบการณ์ในการดำเนินธุรกิจผลิตตู้แช่เชิงพาณิชย์มากกว่า 30 ปี และมีบริการออกแบบ ผลิต บริการหลังการขาย และวิจัยพัฒนาสินค้าตามความต้องการของลูกค้าอย่างครบวงจร จึงเป็นกิจการที่มีศักยภาพในการเติบโตทางธุรกิจและมีโอกาสสร้างผลตอบแทนจากการลงทุนให้แก่บริษัท

นอกจากนี้การเข้าลงทุนดังกล่าวสอดคล้องกับกลยุทธ์การปรับโครงสร้างการลงทุนของบริษัทเพื่อกระจายความเสี่ยงจากการพึ่งพิงรายได้จากธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ อีกทั้งบริษัทสามารถรับรู้รายได้และกำไรจากการดำเนินงานของ PIC จากการจัดทำงบการเงินรวมได้ทันทีภายหลังการเข้าลงทุน ทั้งนี้เนื่องจาก UVCAP1 และผู้ขายต้องดำเนินตามเงื่อนไขบังคับก่อน รวมถึงข้อตกลงอื่นภายใต้สัญญาซื้อขายหุ้นให้เสร็จ บริษัทจึงคาดว่า ธุรกรรมการซื้อขายหุ้น และธุรกรรมซื้อขายที่ดินจะแล้วเสร็จภายในไตรมาส 4 ปี 2564

รวมทั้งยังได้อนุมัติให้บริษัท เลิศรัฐการ จำกัด (LRK) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่บริษัทถือหุ้นร้อยละ 100 จำหน่ายหุ้นสามัญที่ถืออยู่ทั้งหมดในบริษัท แอล อาร์ เค ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด จำนวน 15.60 ล้านหุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 60 ให้แก่บริษัท อเดลฟอส จำกัด มูลค่า 75.50 ล้านบาท ภายหลังการเข้าทำรายการ แอลอาร์เคฯ จะสิ้นสภาพเป็นบริษัทย่อยทางอ้อมของบริษัท

พร้อมกันนี้ อนุมัติการเปลี่ยนแปลงนโยบายบัญชีการวัดมูลค่าอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนจากวิธีราคาทุนเป็นวิธีมูลค่ายุติธรรม โดยให้มีผลต่องบการเงินสำหรับรอบปีบัญชี 2564 สิ้นสุด วันที่ 30 กันยายน 2564 เป็นต้นไป

 

Back to top button