“ชาลี ดิษฐลักษณ” ลาออกกรรมการอิสระ AQUA มีผล 14 ต.ค.64

"ชาลี ดิษฐลักษณ" ลาออกจากตำแหน่งกรรมการอิสระและตรวจสอบ AQUA โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 14 ต.ค.นี้เป็นต้นไป


นางสาวเรวดี หวานชิด ประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายบัญชีการเงิน บริษัท อควา คอร์เปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ AQUA ได้เผยแพร่ข้อมูลสารสนเทศผ่านตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยวันนี้ (14 ต.ค. 2564) ว่า นายชาลี ดิษฐลักษณ ลาออกจากตำแหน่ง กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทน เนื่องจากปัจจุบันมีภารกิจมากขึ้น ทำให้ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งดังกล่าวได้อย่างเต็มที่ โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 14 ตุลาคม 2564 เป็นต้นไป

ทั้งนี้  บริษัทจะจัดให้มีการประชุมคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาแต่งตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่ลาออก และแจ้งให้ทราบต่อไป

Back to top button