CHO ยันลูกค้ายืดเวลาส่งมอบงาน หลังน้ำท่วมขอนแก่น เร่งผลิตเต็มอัตรา 25 ต.ค.นี้

CHO ยันลูกค้ายอมขยายเวลาส่งมอบงานโดยไม่มีค่าปรับ จากกำหนดเดิม 15-30 วัน หลังน้ำท่วมโรงงานขอนแก่น พร้อมเดินหน้าเร่งผลิตเต็มอัตรา 25 ต.ค.64 เผยอยู่ระหว่างประเมินความเสียหาย ย้ำมีประกันคุ้มครองน้ำท่วม 10 ลบ.


บริษัท ช.ทวี จำกัด (มหาชน) หรือ CHO ชี้แจงความคืบหน้าจากสถานการณ์อุทกภัยในบริเวณโรงงานของบริษัท จังหวัดขอนแก่นว่า ปัจจุบันระดับน้ำในแม่น้ำชีได้ลดลงอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้ระดับน้าที่ส่งผลกระทบต่อพื้นที่บริเวณโรงงานของบริษัทลดลงอยู่ภาวะปกติแล้ว

สำหรับสถานการณ์อุทกภัยมีผลกระทบต่อการส่งมอบงานจำนวน 3 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 33.33 ของจำนวนงานทั้งหมดในพื้นที่การผลิตจังหวัดขอนแก่น ในเบื้องต้นส่งผลให้การส่งมอบงานเลื่อนจากกำหนดเดิมประมาณ 15-30 วัน ทั้งนี้บริษัทได้ดำเนินการส่งหนังสือชี้แจงไปยังลูกค้าเพื่อเจรจาขอขยายวันส่งมอบโดยไม่มีค่าปรับ โดยลูกค้าทั้งหมดยินยอมให้ขยายวันส่งมอบออกไปเนื่องจากเป็นเหตุสุดวิสัยที่เกิดขึ้นจากภัยธรรมชาติ

ขณะที่บริษัทจะสามารถเริ่มการผลิตเต็มระบบในวันที่ 25 ตุลาคม 2564 เป็นต้นไป โดยได้รับการสนับสนุนจากคู่ค้าทางธุรกิจในการจัดหาวัตถุดิบและชิ้นส่วนในการผลิต

ทั้งนี้ มูลค่าความเสียหายที่เกิดขึ้นอยู่ระหว่างประเมินตัวเลขจากผู้เชี่ยวชาญและเจ้าหน้าที่ประเมินจากบริษัทประกันภัย โดยบริษัทมีประกันภัยคุ้มครองความเสียหายจากอุทกภัยในวงเงินทุนประกันที่ 10 ล้านบาท และบริษัทได้ประเมินแล้วเหตุอุทกภัยที่เกิดขึ้นไม่ได้ส่งผลกระทบต่อการดำเนินงานของบริษัทอย่างมีนัยสำคัญและอยู่ในระดับที่สามารถควบคุมได้และได้รับการสนับสนุนจากคู่ค้าทางธุรกิจและลูกค้าของบริษัทเป็นอย่างดี

Back to top button