ตลท. ปลด “SP” หุ้น UT เทรดชั่วคราว ก่อนเพิกถอน

ตลท.ปลด “SP” หุ้น UT ให้มีการซื้อขายชั่วคราวก่อนเพิกถอน ในช่วงวันที่ 16 พ.ย.-15 ธ.ค.64 ด้วยบัญชี Cash Balance และจะขึ้นเครื่องหมาย SP ในวันที่ 15 ธ.ค. 64


ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) แจ้งปลดเครื่องหมาย SP ชั่วคราว บริษัท ยูเนี่ยนอุตสาหกรรมสิ่งทอ จำกัด (มหาชน) หรือ UT ในวันที่ 16 พ.ย. – 15 ธ.ค. 2564 และจะขึ้นเครื่องหมาย SP ในวันที่ 16 ธ.ค.64 เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ลงทุนซื้อขายหลักทรัพย์ชั่วคราว และขึ้นเครื่องหมาย NC วันที่ 16 พ.ย. – 15 ธ.ค. 2564 และให้ซื้อด้วยบัญชี Cash Balance

โดยตลท.จะกำหนดให้หลักทรัพย์ UT มีราคาสูงสุดและต่ำสุด (Ceiling & Floor) ไม่เกินหนึ่งเท่าจากราคาซื้อขายครั้งสุดท้าย โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 16 พ.ย. 2564 ซึ่งเป็นวันแรกที่มีการซื้อขาย (อย่างไรก็ดี หากในวันที่ 16 พ.ย.2564 ไม่มีการซื้อขายหลักทรัพย์ดังกล่าว ตลท.จะใช้เกณฑ์ราคาสูงสุดและต่ำสุด (Ceiling & Floor) นี้ต่อเนื่องไปจนกว่าจะมีการซื้อขายหลักทรัพย์นั้น) และเมื่อได้มีการซื้อขายหลักทรัพย์ UT แล้ว ในวันทำการถัดไปราคาสูงสุดและต่ำสุด (Ceiling & Floor) ของหลักทรัพย์ดังกล่าวจะถูกปรับให้เป็นไปตามเกณฑ์ปกติ

อนึ่งก่อนหน้านี้ ตลท.ได้ประกาศให้หลักทรัพย์ของ UT เข้าข่ายต้องปรับปรุงฐานะการเงินและการดำเนินงานระยะที่ 1 (NC ระยะที่ 1) กรณีบริษัทหยุดด เนินธุรกิจทั้งหมดหรือเกือบทั้งหมด โดยตลท.ขึ้นเครื่องหมาย NC และ SP หลักทรัพย์ของ UT ต่อมาบริษัทแจ้งแนวทางแก้ปัญหาโดยจะดำเนินการขอเพิกถอนหลักทรัพย์ UT จากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนโดยสมัครใจ

 

 

 

 

 

Back to top button