“ราชกิจจาฯ” ประกาศผ่อนปรนร้านเกม-อินเทอร์เน็ต มีผล 16 พ.ย.นี้

“ราชกิจจาฯ” ประกาศผ่อนปรน ร้านเกม และร้านอินเตอร์เน็ต หรือตู้เกม รวมถึงร้านจำหน่ายอาหารหรือเครื่องดื่ม มีผล 16 พ.ย.นี้ หากฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามอาจมีความผิดตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558  


ผู้สื่อข่าวรายงานว่าวานนี้ (13 พ.ย. 64) เว็บไซต์ “ราชกิจจานุเบกษา” เผยแพร่คำสั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว ฉบับที่ 46 ลงนามโดย พลตำรวจอัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ประกาศ ณ วันที่ 13 พฤศจิกายน 2564 โดยมีเนื้อหาดังนี้

ตามที่กรุงเทพมหานครได้ดำเนินการตามข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 36) ลงวันที่ 21 ตุลาคม 2564 และ(ฉบับที่ 37) ลงวันที่ 30 ตุลาคม 2564 โดยประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่องสั่งปิดสถานี่และให้ดำเนินการตามที่ระบุไว้ในประกาศของกรุงเทพมหานคร ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 จนถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2564 หรือจนกว่าจะมีประกาศเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่นนั้น

ทั้งนี้ เพื่อเป็นการผ่อนคลายมาตรการให้บางสถานที่สามารถเปิดดำเนินการหรือทำกิจการรมบางอย่างได้ภายใต้เงื่อนไขเวลา การจัดระบบระเบียบและมาตรการป้องกันโรคที่ทางราชการกำหนดเพื่อการดำเนินการขับเคลื่อนด้านเศรษฐกิจควบคู่กับการกำหนดมาตรการควบคุมและป้องกันโรคในพื้นที่แบบบูรณาการตามข้อกำหนดดังกล่าว อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 34 เดอะ และมาตรา 35 (1) แห่งพระราชบัญญัติโรคติดต่อพ.ศ. 2558 ประกอบกับข้อกำหนดออกตามมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 (ฉบับที่ 30) ลงวันที่ 1 สิงหาคม 2564 (ฉบับที่ 36) ลงวันที่ 21 ตุลาคม 2564 และ (ฉบับที่ 37) ลงวันที่ 30 ตุลาคม 2564 ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการโรคติดต่อกรุงเทพมหานครตามมติที่ประชุมครั้งที่ 32 /2564 เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2564 จึงมีคำสั่งเพิ่มเติมดังนี้

1.ร้านเกมและร้านอินเทอร์เน็ตหรือตู้เกมสามารถเปิดดำเนินการได้ภายใต้เงื่อนไขเงื่อนเวลาการจัดระบบระเบียบและมาตรการป้องกันโรคที่ทางราชการกำหนดเช่นมาตรการ DMHTTA มาตรการป้องกันการติดเชื้อแบบครอบจักรวาล (Universal Prevention) มาตรการปลอดภัยสำหรับองค์กร (Covid Free Setting) รวมทั้งมาตรการตาม กฎหมายว่าด้วยว่าด้วยโรคติดต่อที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกำหนดขึ้นเป็นการเฉพาะโดยเคร่งครัด

2.ร้านจำหน่ายอาหารหรือเครื่องดื่มที่ผ่านการตรวจประเมินตามมาตรฐานความปลอดภัยป้องกันโรค COVID-19 รองรับสุขภาพวิถีใหม่ (Thai Stop Covid Plus) ของกรมอนามัยสามารถเปิดให้บริการได้เช่นเดียวกับร้านจำหน่ายอาหารหรือเครื่องดื่มที่ผ่านการตรวจประเมินตามมาตรฐานความปลอดภัยด้านสุขอนามัย (Amazing Thailand Safety& Health Administration) ในระดับ SHA ของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาโดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ตามประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่องสั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว (ฉบับที่ 45) ลงวันที่ 30 ตุลาคม ข้อ 2.4

3.กรณีนอกเหนือจากประกาศนี้ให้เป็นไปตามประกาศกรุงเทพมหานครเรื่องสั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว (ฉบับที่ 45) ลงวันที่ 30 ตุลาคม 2564

ทั้งนี้ผู้ฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามอาจมีความผิดตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558 มาตรา 51 ต้องระวางโทษปรับไม่เกินสองหมื่นบาท หรือมาตรา 52 ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับแล้วแต่กรณี และอาจมีความผิด ฃตามมาตรา 18 แห่งพระราชกำหนด การบริหารงานราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 ต้องระวังโทษจำคุกไม่เกินสองปีหรือปรับไม่เกินสี่หมื่นบาทหรือทั้งจำทั้งปรับ

อนึ่งเนื่องจากเป็นกรณีที่มีความจำเป็นรีบด่วน หากปล่อยให้เนิ่นช้าไปจะก่อให้เกิดความเสียหายอย่างร้ายแรงแก่สาธารณชนหรือกระทบต่อประโยชน์สาธารณะจึงไม่อาจให้คู่กรณีใช้สิทธิ์โต้แย้งตามมาตรา 30 วรรคสอง (1) แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 16 พฤศจิกายน 2564 จนถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2564 หรือจนกว่าจะมีประกาศเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่น

Back to top button