LOXLEY บุ๊ก “หวยออนไลน์” หนุนงบ Q3 พลิกกำไรเกือบ 400 ลบ.

LOXLEY บุ๊ก “หวยออนไลน์” หนุนงบ Q3 พลิกกำไรเกือบ 400 ลบ. จากปีก่อนขาดทุน 257 ลบ. ส่วนงวด 9 เดือนพลิกมีกำไร 633 ลบ. จากปีก่อนขาดทุน 94 ลบ.


บริษัท ล็อกซเล่ย์ จำกัด (มหาชน) หรือ LOXLEY รายงานผลการดำเนินงานงวดไตรมาส 3 และงวด 9 เดือนแรก สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2564 ดังนี้

สำหรับผลการดำเนินงานในไตรมาส 3/2564 สามารถพลิกกลับมามีกำไรสุทธิ 394 ล้านบาท จากงวดเดียวกันของปีก่อนที่ขาดทุนสุทธิ 257 ล้านบาท ซึ่งการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวมีปัจจัยบวกมาจากการกลับรายการบัญชีผลขาดทุนจากการด้อยค่าตาม TFRS9

โดยในไตรมาสที่ 3 บริษัทได้รับการชำระหนี้จากบริษัทร่วมที่บริษัทเคยบันทึกค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญไว้แล้วทั้งจำนวน โดยจะได้รับชำระคืนเงินกู้ยืมและดอกเบี้ยค้างรับเป็นจำนวน 771 ล้านบาท ซึ่งเป็นผลมาจากการที่บริษัทร่วมได้รับชดเชยค่าเสียหายจากสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลตามคำพิพากษาของศาลปกครองสูงสุดจำนวน 2,099 ล้านบาท บริษัทจึงได้กลับรายการค่าเผื่อผลขาดทุนจากการด้อยค่าเพื่อสะท้อนจำนวนเงินที่จะได้รับคืนจากบริษัทร่วมดังกล่าว ณ วันที่ 30 กันยายน 2564 บริษัทได้รับชำระหนี้บางส่วนแล้วเป็นจำนวน 636 ล้านบาท

นอกจากนี้ยังได้รับแรงหนุนจากมาตรการล็อกดาวน์รวมถึงมาตรการกระตุ้นรายจ่ายของภาครัฐที่ส่งผลให้ยอดขายของกลุ่มเทรดดิ้งยังคงมีการเติบโตเพิ่มขึ้นจากงวดเดียวกันของปีก่อนเป็นจำนวน 283 ล้านบาท จากสินค้าอุปโภคบริโภคและสินค้าเคมีภัณฑ์ซึ่งเป็นวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิต สินค้าที่ใช้ในชีวิตประจำวัน

ทั้งนี้ทำให้ผลการดำเนินงานงวด 9 เดือนแรก สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2564 มีกำไรสุทธิจำนวน 633 ล้านบาท โดยงวดเดียวกันเมื่อปีก่อนขาดทุนจำนวน 94.35 ล้านบาท

Back to top button