FTE มือขึ้น คว้าโครงการใหม่ 6 งาน มูลค่ารวม 31 ลบ.

FTE รับทรัพย์ 31 ลบ. หลังได้รับใบสั่งซื้อและหนังสือสั่งจ้างสำหรับงานโครงการใหม่ 6 งาน เป็นงานจัดหาและติดตั้งระบบเครื่องสูบน้ำดับเพลิง, ติดตั้งระบบสปริงเกอร์คลังสินค้า, ติดตั้งระบบแจ้งเหตุเตือนไฟไหม้อาคารคลังสินค้า


นายทักษิณ ตันติไพจิตร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ไฟร์เทรดเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน) หรือ FTE เปิดเผยข้อมูลผ่านระบบสารสนเทศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) ว่า บริษัทฯ ได้รับใบสั่งซื้อและหนังสือสั่งจ้างสำหรับงานโครงการใหม่ จำนวน 6  งาน มูลค่างานทั้งสิ้น 31 ล้านบาท ได้แก่

1.โครงการตั้งระบบดับเพลิงของบริษัท เอฟ-พลัส จำกัด เป็นงานจัดหาและติดตั้งระบบเครื่องสูบน้ำดับเพลิง

2.โครงการงานติดตั้งระบบสปริงเกอร์ ของบริษัท ไทยลู้บเพล็นดิ้ง จำกัด เป็นงานจัดหาและติดตั้งระบบสปริงเกอร์คลังสินค้า

3.โครงการงานติดตั้งระบบแจ้งเหตุเตือนไฟไหม้อาคารคลังสินค้าของบริษัท ธนะมลกรุ๊ป ดีเวลอปเมนท์ จำกัด เป็นงานติดตั้งระบบแจ้งเหตุเตือนไฟไหม้อาคารคลังสินค้า

4.โครงการงานติดตั้งระบบแจ้งเหตุเตือนไฟไหม้ของบริษัท ฝาจีบ จำกัด (มหาชน) เป็นงานจัดหาและติดตั้งระบบแจ้งเหตุเตือนไฟไหม้

5.โครงการทรู บางนาของบริษัท อินฟราเซท จำกัด (มหาชน) หรือ INSET เป็นงานจัดหาและติดตั้งระบบเครื่องสูบน้ำดับเพลิง

6.โครงการระบบดับเพลิงอัตโนมัติ อาคารรักษาพยาบาลและฟื้นฟูฯ โรงพยาบาลตำรวจของบริษัท เอส.ที.พาวเวอร์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด เป็นงานจัดหาระบบดับเพลิงพิเศษ NOVE1230

Back to top button