ก.ล.ต.ปรับเกณฑ์ซื้อขาย “ตราสารหนี้” รองรับนลท.ต่างชาติ มีผล 4 ม.ค.65

ก.ล.ต.ปรับเกณฑ์การซื้อขายตราสารหนี้ รองรับนักลงทุนต่างชาติที่ลงทะเบียนกับ ธปท.ตามโครงการ Bond Investor Registration มีผลบังคับใช้ 4 ม.ค. 2565


สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เปิดเผยว่า ก.ล.ต. ออกหลักเกณฑ์สำหรับบริษัทหลักทรัพย์ที่ให้บริการซื้อขายตราสารหนี้ และให้บริการดูแลและเก็บรักษาตราสารหนี้แก่ผู้ลงทุนต่างชาติที่ลงทุนในตราสารหนี้ไทยและได้มีการลงทะเบียนแสดงตัวตนกับธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ตามแผนความร่วมมือระหว่าง ก.ล.ต. และธปท. ในโครงการ Bond Investor Registration

ทั้งนี้ ตามที่ ก.ล.ต. ได้เปิดรับฟังความคิดเห็นหลักการและร่างหลักเกณฑ์ให้ผู้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ที่ให้บริการซื้อขาย แลกเปลี่ยน หรือจัดจำหน่ายตราสารหนี้ ต้องตรวจสอบว่าลูกค้าและผู้รับผลประโยชน์ที่แท้จริง (ultimate beneficiary owner: UBO) ซึ่งเป็นผู้มีถิ่นที่อยู่ในต่างประเทศได้มีการลงทะเบียนแสดงตัวตนกับ ธปท. แล้ว และในการให้บริการดูแลและเก็บรักษาตราสารหนี้ (custodian service)

สำหรับผู้ประกอบธุรกิจดังกล่าวต้องดำเนินการให้ลูกค้าและ UBO เปิดบัญชีหลักทรัพย์แบบแยกรายบัญชี และเปิดบัญชีฝากหลักทรัพย์แบบแยกรายบัญชีที่ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ ตลอดจนลงทะเบียนแสดงตัวตนกับ ธปท. หรือได้ดำเนินการตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดแล้ว

ขณะที่ ก.ล.ต. ได้นำความคิดเห็นจากผู้ที่เกี่ยวข้องหารือกับ ธปท. และปรับปรุงหลักเกณฑ์ให้เหมาะสม สอดคล้องและเป็นไปในแนวทางเดียวกับหลักเกณฑ์ของ ธปท. แล้ว นอกจากนี้ เกณฑ์การให้บริการดูแลและเก็บรักษาตราสารหนี้ที่ออกโดย ก.ล.ต. จะบังคับใช้กับบริษัทหลักทรัพย์เท่านั้น สำหรับธนาคารพาณิชย์ที่ให้บริการดังกล่าวจะต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ของ ธปท. โดยประกาศฉบับนี้จะมีผลบังคับใช้พร้อมกับ ธปท. ตั้งแต่วันที่ 4 ม.ค. 2565 เป็นต้นไป

Back to top button