SEAOIL เคาะขาย “ซีออยล์ปิโตรเคมีคอล” รับ 256 ลบ. – ปันผล “หุ้น-เงินสด” XD 21 มี.ค.65

บอร์ด SEAOIL อนุมัติขาย “ซีออยล์ ปิโตรเคมีคอล” มูลค่า 256 ลบ. คาดแล้วเสร็จ Q2/65 พร้อมไฟเขียวปันผลเป็นหุ้นและเงินสด XD 21 มี.ค.65 กำหนดจ่าย 20 พ.ค.นี้


บริษัท ซีออยล์ จำกัด (มหาชน) หรือ SEAOIL เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2565 เมื่อวันที่ 7 มี.ค.65 มีมติเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 พิจารณาอนุมัติการขายหุ้นทั้งหมดที่บริษัทฯ ถืออยู่ในบริษัท ซีออยล์ ปิโตรเคมีคอล จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ จำนวน 2,039,998 หุ้น หรือคิดเป็น สัดส่วน 99.99% ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของบริษัทซีออยล์ปิโตรเคมีคอล ให้แก่บริษัท เนเชอรัล เอ็นเนอร์ยี่ รีไฟเนอรี่ จำกัด โดยบริษัทฯ จะได้รับค่าตอบแทนจากการขายหุ้นดังกล่าวเป็นเงินจำนวนทั้งสิ้น 256,000,000.00 บาท

โดยบริษัทเนเชอรัลเอ็นเนอร์ยี่จะชำระค่าตอบแทนจากการขายหุ้นดังกล่าวในวันที่มีการซื้อขายหุ้นเสร็จสมบูรณ์ ซึ่งบริษัทฯ คาดว่าธุรกรรมการขายหุ้นในบริษัทย่อยจะเสร็จสมบูรณ์ ภายในไตรมาสที่ 2 ปี 2565

สำหรับ บริษัทซีออยล์ปิโตรเคมีคอล ปัจจุบันประกอบกิจการผลิตและจำหน่ายโซลเว้นท์และผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมเหลว โดยภายหลังธุรกรรมการขายหุ้นในบริษัทย่อยเสร็จสมบูรณ์ บริษัทฯ จะไม่ได้ถือหุ้นในบริษัทซีออยล์ปิโตรเคมีคอลอีกต่อไป และบริษัทซีออยล์ปิโตรเคมีคอลจะสิ้นสภาพจากการเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ

พร้อมกันนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการมีมติจ่ายปันผลจากกำไรสะสม เป็นหุ้นปันผลสัดส่วน 15 หุ้นเดิมต่อ 1 หุ้นปันผล และจ่ายปันผลเป็นเงินสด 0.0074074075 บาทต่อหุ้น กำหนดวันที่ไม่ได้รับสิทธิปันผล (XD) วันที่ 21 มี.ค.65 และกำหนดจ่ายปันผล 20 พ.ค.65

Back to top button