“คลัง” ไฟเขียว “สิทธิ ขรก.” รักษาโควิด รพ.เอกชนได้

กรมบัญชีกลาง ปรับเปลี่ยนสิทธิข้าราชการ รักษาอาการป่วยโควิดในโรงพยาบาลเอกชนได้ เพื่อลดความเหลือมล้ำด้านสุขภาพ และสอดคล้องกับแนวทาง UCEP Plus


นางสาวกุลยา ตันติเตมิท อธิบดีกรมบัญชีกลาง เปิดเผยว่า หลังคณะรัฐมนตรีเห็นชอบหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการกำหนดค่าใช้จ่ายในการดำเนินการผู้ป่วยฉุกเฉินวิกฤต กรณีโรคโควิด 19 ที่แพทย์วินิจฉัยว่าเข้าเกณฑ์วิกฤตฉุกเฉิน หรือ UCEP Plus ตามเกณฑ์ที่สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ หรือ สพฉ. ได้กำหนดแนวทางและเกณฑ์ประเมินคัดแยกระดับความฉุกเฉิน ใช้ระดับความรุนแรงของผู้ป่วย (สีแดง สีเหลือง และสีเขียว) เป็นเกณฑ์ในการพิจารณาให้เข้ารับการรักษาพยาบาลในสถานพยาบาลของเอกชน โดยให้มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 16 มีนาคม 2565 เพื่อไม่ให้เกิดความเหลื่อมล้ำในระบบสุขภาพ

ทั้งนี้กรมบัญชีกลางจึงยกเลิกหนังสือกรมบัญชีกลาง เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2563 และกำหนดหลักเกณฑ์และอัตราการเบิกเงินค่ารักษาพยาบาลสถานพยาบาลของเอกชน กรณีผู้มีสิทธิหรือบุคคลในครอบครัวติดเชื้อโควิด 19 โดยกรณีได้รับการประเมินเป็นผู้ป่วยฉุกเฉินวิกฤต (สีแดงและสีเหลือง) สามารถเข้ารักษาได้ที่สถานพยาบาลเอกชนทุกแห่งทั่วประเทศ โดยอัตราการเบิกจ่ายเงินเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของ UCEP Plus แต่หากมีประกันภัย ต้องใช้สิทธิการเบิกจ่ายจากประกันภัยก่อน ส่วนที่เกินจากสิทธิจึงจะสามารถเบิกได้

ส่วนกรณีได้รับการประเมินเป็นผู้ป่วยอาการเล็กน้อย (สีเขียว) เข้ารับการรักษาได้เฉพาะโรงพยาบาลเอกชนที่เข้าร่วมโครงการกับสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ หรือ สปสช. ซึ่งปัจจุบันมีจำนวน 85 แห่ง อัตราการเบิกจ่าย ให้เบิกได้เท่ากับอัตราของสถานพยาบาลของทางราชการ ตามที่ สปสช. กำหนด รูปแบบการให้บริการ ครอบคลุมทุกกรณี เช่น Hospital Hotel Isolation, Home Isolation, Community Isolation

สำหรับการเบิกเงินค่ารักษาพยาบาล ให้สถานพยาบาลของเอกชนเป็นผู้เบิกแทนผู้มีสิทธิในระบบเบิกจ่ายตรงเท่านั้น โดยดำเนินการส่งข้อมูลผ่านระบบของ สปสช. เมื่อกรมบัญชีกลางได้รับข้อมูลจึงจะจ่ายเงินให้สถานพยาบาลของเอกชนภายใน 15 วัน ทั้งนี้ ให้มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 16 มีนาคม 2565 เป็นต้นไป

Back to top button