ก.ล.ต. ออกเกณฑ์ให้ “บลจ.” เปิดข้อมูล “SRI Fund” แสดงความโปร่งใส ก่อนทำการขาย

ก.ล.ต. ออกเกณฑ์รองรับกองทุนรวมเพื่อความยั่งยืน ผนวก ESG เป็นส่วนหนึ่งการดำเนินธุรกิจ เพื่อส่งเสริมให้เกิดความโปร่งใส และทำให้ผู้ลงทุนมีข้อมูลที่เพียงพอประกอบการตัดสินใจลงทุน ผลตั้งแต่ 1 เม.ย.ที่ผ่านมา


ผู้สื่อข่าวรายงานว่า องค์การสหประชาชาติได้ประกาศความสำคัญของการพัฒนาที่ยั่งยืน โดยคำนึงถึงสิ่งแวดล้อม สังคม และการมีธรรมาภิบาล หรือ ESG ซึ่งเป็นเรื่องที่กระทบต่อคุณภาพชีวิตและสภาพความเป็นอยู่ของประชาชนทั่วโลก

ทั้งนี้เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาตลาดทุนไปสู่ความยั่งยืน ตอบโจทย์ยุทธศาสตร์ชาติ รวมทั้งเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนขององค์การสหประชาชาติ (UN SDGs) สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) จึงได้ออกประกาศเพื่อให้บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน มีแนวปฏิบัติในการเปิดเผยข้อมูลของ SRI Fund เช่น วัตถุประสงค์การลงทุนที่เกี่ยวกับความยั่งยืน เป้าหมายด้านความยั่งยืนที่กองทุนรวมต้องการบรรลุ กลยุทธ์การลงทุน กระบวนการวิเคราะห์และคัดเลือกหลักทรัพย์ เป็นต้น ซึ่งช่วยให้เกิดความโปร่งใส ลดความเสี่ยงด้านการฟอกเขียว (greenwashing) และสะท้อนการลงทุนอย่างยั่งยืนของกองทุนรวม อีกทั้งยังเป็นประโยชน์ในการประกอบการตัดสินใจลงทุนของผู้ลงทุน

นางสาวรื่นวดี สุวรรณมงคล เลขาธิการ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ กล่าวว่า ความสนใจในประเด็นเรื่อง ESG มิได้เป็นเรื่องที่ผู้ลงทุนเฉพาะกลุ่มให้ความสนใจอีกต่อไป แต่กลายเป็นเรื่องปกติที่ผู้ลงทุนในวงกว้าง ให้ความสำคัญมากขึ้น ก.ล.ต. จึงมีความพยายามในการสร้างระบบนิเวศของตลาดทุนไทยให้พร้อมรองรับ เพื่อส่งเสริมให้ตลาดทุนเติบโตอย่างยั่งยืน

โดยการออกประกาศรองรับ SRI Fund ในครั้งนี้ เป็นหนึ่งในแผนการดำเนินการภายใต้กรอบยุทธศาสตร์ของ ก.ล.ต. ที่มุ่งหมายให้ตลาดทุนไทยได้รับโอกาสจากกระแส ESG โดยมีระบบนิเวศในตลาดทุนที่พร้อมรองรับและเป็นกลไกสำคัญในการสนับสนุนให้ บลจ. ผนวก ESG เป็นส่วนหนึ่งในการดำเนินธุรกิจ และเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวตามมาตรฐาน เพื่อขับเคลื่อนการจัดสรรเงินทุนไปสู่กิจกรรมทางเศรษฐกิจที่คำนึงถึง สิ่งแวดล้อม สังคม และหลักธรรมาภิบาลต่อไป

ทั้งนี้ หลักเกณฑ์ดังกล่าวมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2565 เป็นต้นไป

Back to top button