ก.ล.ต. ปรับเกณฑ์วงเงินลงทุนอสังหาฯ ผู้จัดการ “กองทรัสต์”

ก.ล.ต. ปรับปรุงหลักเกณฑ์การดำรงเงินกองทุนของผู้จัดการกองทรัสต์ เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ REIT Manager ช่วยลดภาระให้แก่ผู้จัดการกองทรัสต์ที่ยังไม่มีกองทรัสต์ โดยมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 พ.ค.65 เป็นต้นไป


สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ได้ปรับปรุงหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการดำรงเงินกองทุนสำหรับผู้จัดการกองทรัสต์ที่ยังไม่มีการจัดตั้ง หรือการบริหารทรัสต์ เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์กองทรัสต์จากเดิมที่ผู้จัดการกองทรัสต์ต้องดำรงเงินกองทุนให้ได้ตามเกณฑ์ที่กำหนด ซึ่งนับตั้งแต่ได้รับความเห็นชอบเป็นผู้จัดการกองทรัสต์

อย่างไรก็ตาม ก.ล.ต. จึงเห็นควรปรับปรุงหลักเกณฑ์ให้ผู้จัดการกองทรัสต์ดำรงเงินกองทุนตามหลักเกณฑ์ก็ต่อเมื่อผู้จัดการกองทรัสต์ได้ยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหน่วยทรัสต์ของกองทรัสต์ (ฉบับที่ขอให้มีผลใช้บังคับ) ต่อ ก.ล.ต. เพื่อเป็นการลดภาระด้านการเงินในการดำรงเงินกองทุนของผู้จัดการกองทรัสต์ในระหว่างที่ยังไม่มีกองทรัสต์ ทั้งนี้ หลักเกณฑ์ข้างต้นจะมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2565 เป็นต้นไป

Back to top button