PRIME จับมือพันธมิตรตั้ง “PSAC1” รุกพลังงานทดแทนกัมพูชา

PRIME จับมือพันธมิตร จัดตั้งบริษัทย่อยใหม่  “Prime Solar Alternative (Cambodia)” เดินหน้าลงทุนลงทุนในธุรกิจด้านพลังงานทดแทนในกัมพูชา


บริษัท ไพร์ม โรด เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) หรือ PRIME เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 8/2565 ซึ่งประชุมเมื่อ 14 ก.ค.65 ได้มีมติอนุมัติให้ดำเนินการจัดตั้งบริษัทย่อยใหม่ คือ Prime Solar Alternative (Cambodia) 1 Co.,Ltd. (PSAC1) ประเทศกัมพูชา เพื่อลงทุนในธุรกิจด้านพลังงานทดแทน โดยจะจดทะเบียนจัดตั้งภายในไตรมาส 3/65 ทุนจดทะเบียน 1,000 ดอลลาร์สหรั้ฐ แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจำนวน 1,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 ดอลลาร์สหรัฐ

บริษัท ไพร์ม โรด กรุ๊ป จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของ PRIME ถือหุ้นในสัดส่วน 91% และผู้ถือหุ้นฝั่งกัมพูชา คือ MR.YIN SOTAPANHA ถือหุ้น 5% และ MR.NGUON MUNIROTH ถือหุ้น 4%

Back to top button