“ก.ล.ต.” เปิดเฮียริ่ง การจดแจ้งเป็น VC-PE Trust หนุนสตาร์ตอัพ

“ก.ล.ต.” เปิดรับฟังความคิดเห็นหลักการและร่างประกาศที่เกี่ยวข้องเพื่อให้ VC หรือ PE Trust ที่ประสงค์จะรับสิทธิยกเว้นภาษีเงินได้ จะต้องจดแจ้งการเป็นกิจการ เพื่อเป็นการสนับสนุนการระดมทุนของสตาร์ตอัพ


สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เปิดรับฟังความคิดเห็นหลักการและร่างประกาศเกี่ยวกับการจดแจ้งการเป็น VC และ PE Trust ตามพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากรว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ 750) เพื่อสนับสนุนวิสาหกิจเริ่มต้น (สตาร์ตอัพ)

ตามที่กรมสรรพากรได้ออกพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากรว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ 750) พ.ศ. 2565 ซึ่งในมาตรา 6(3) และ 8(1) ของพระราชกฤษฎีกาฯ ฉบับดังกล่าว กำหนดให้ VC หรือ PE Trust ที่ประสงค์จะรับสิทธิยกเว้นภาษีเงินได้ จะต้องจดแจ้งการเป็น VC หรือ PE Trust ต่อ ก.ล.ต.

ทั้งนี้ ก.ล.ต. จึงจัดทำหลักการและร่างประกาศที่เกี่ยวข้องเพื่อให้ VC หรือ PE Trust ที่ประสงค์จะรับสิทธิยกเว้นภาษีเงินได้ จะต้องจดแจ้งการเป็นกิจการดังกล่าวต่อ ก.ล.ต. ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข และเงื่อนเวลา ที่ประกาศกำหนดไว้ เพื่อเป็นการสนับสนุนการระดมทุนของสตาร์ทอัพ โดยการลงทุนโดยตรงหรือการลงทุนผ่าน VC และ PE Trust จะได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษี

นอกจากนี้ ก.ล.ต. ได้เผยแพร่เอกสารรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับการจดแจ้งดังกล่าว ไว้ที่เว็บไซต์ ก.ล.ต.https://www.sec.or.th/TH/Pages/PB_Detail.aspx?SECID=826  ผู้ที่เกี่ยวข้องและผู้สนใจสามารถแสดงความคิดเห็นได้ที่เว็บไซต์ หรือทาง e-mail: [email protected] [email protected] หรือ [email protected] จนถึงวันที่ 29 สิงหาคม 2565

Back to top button