“กนอ.” เปิดยุทธศาสตร์ปี 66-70 ดัน “นิคมฯ อัจฉริยะ” รับนักลงทุน EEC

"การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย" ประกาศแผนยุทธศาสตร์ปี 2566-2570 นำนิคมอุตสาหกรรมสู่มาตรฐานสากล ด้วยนวัตกรรมอย่างยั่งยืน สู่การสร้าง "นิคมฯอัจฉริยะ" รับการลงทุนพื้นที่ EEC


นายวีริศ อัมระปาล ผู้ว่าการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย หรือ กนอ. เปิดเผยว่า ในปีงบประมาณ 2565 กนอ.เดินหน้าสร้างความมั่นคงด้านน้ำให้กับนิคมอุตสาหกรรมในพื้นที่อีอีซี ด้วยการจัดหาแหล่งน้ำสำรองสำหรับนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด และนิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบัง ผ่านการการลงนามสัญญาซื้อขายน้ำดิบระหว่าง กนอ. และบริษัทเอกชน เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักลงทุน ป้องกันปัญหาการขาดแคลนน้ำในช่วงฤดูแล้งของพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมได้ รวมทั้งยังมีการเริ่มต้นธุรกิจใหม่ๆ เพื่อสร้างความมั่นคงด้านการจัดการพลังงาน อาทิ โครงการลงทุนในบริษัท วิศวกรรมพลังงาน กับ บริษัทเอกชน

ขณะที่ปีงบประมาณ 2566 กนอ. ได้จัดทำแผนวิสาหกิจฯ แผนปฏิบัติการฯ และแผนแม่บทต่างๆ ที่สอดคล้องกับ (ร่าง) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 13 ซึ่งในช่วงปี 2566-2570 แผนวิสาหกิจฯ ได้กำหนดวิสัยทัศน์ “นำนิคมอุตสาหกรรมสู่มาตรฐานสากล ด้วยนวัตกรรมอย่างยั่งยืน” มุ่งยกระดับการบริหารนิคมอุตสาหกรรมด้วยเทคโนโลยี นวัตกรรม และดิจิทัล

โดยเฉพาะกลุ่มลูกค้าอุตสาหกรรมที่มีศักยภาพ ทั้ง S-Curve และ New S-Curve สร้างการเติบโตและส่งเสริมการลงทุนด้วยธุรกิจที่เกี่ยวเนื่อง มุ่งเน้นการบริการและการดำเนินงานด้วยการนำระบบอัจฉริยะมาใช้ในนิคมอุตสาหกรรมอัจฉริยะ (Smart I.E.) พร้อมทั้งยกระดับการบริการอนุมัติและอนุญาตที่เกี่ยวข้องกับสิทธิประโยชน์ในลักษณะของระบบอัตโนมัติ ตลอดจนการเสริมสร้างความเชื่อมั่นต่อนักลงทุน

ขณะเดียวกัน กนอ. ยังแสวงหาโอกาสจากการลงทุนผ่านกลไกของบริษัทในเครือ ทั้งการจัดตั้ง ขยายนิคมอุตสาหกรรม ท่าเรืออุตสาหกรรม จากการส่งเสริมการลงทุนในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษ ภาคตะวันออก (EEC) และการพัฒนาเศรษฐกิจภูมิภาคให้เติบโตภายใต้รูปแบบ BCG Model นั้นคือ การขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจ ชีวภาพ เศรษฐกิจหมุนเวียน เศรษฐกิจสีเขียว) รวมทั้งบริหารสินทรัพย์ที่มีอยู่ให้เกิดศักยภาพสูงสุดอีกด้วย

Back to top button