IAA จัดงาน Best Analyst Awards เฟ้นหาสุดยอด “ทีมวิเคราะห์” ประจำปี 65

IAA จัดงาน IAA Best Analyst Awards 2022 เฟ้นหาสุดยอดทีมวิเคราะห์ยอดเยี่ยม และนักวิเคราะห์ ประจำปี 2565 โดยแบ่งเป็น 16 กลุ่ม 48 รางวัล


นายสมบัติ นราวุฒิชัย เลขาธิการและกรรมการผู้อำนวยการ สมาคมนักวิเคราะห์การลงทุน หรือ IAA เปิดเผยว่า สมาคมนักวิเคราะห์การลงทุนเล็งเห็นถึงคุณค่าของงานวิจัย และศักยภาพของนักวิเคราะห์ในอุตสาหกรรมตลาดทุนไทย จึงกำหนดจัดงาน IAA Best Analyst Awards 2022 ขึ้น เพื่อส่งเสริมนักวิเคราะห์ให้มีการพัฒนาคุณภาพและเพิ่มคุณค่าของบทวิเคราะห์ โดยจะแบ่งประเภทเป็น 16 กลุ่ม รวมทั้งสิ้น 48 รางวัล

ทั้งยังเป็นการสนับสนุนศักยภาพของนักวิเคราะห์ให้เป็นที่ยกย่องสำหรับปี 2565 นี้ สมาคมฯจะคัดเลือกนักวิเคราะห์รอบแรกจากการโหวต โดยแยกเป็นเสียงโหวตจากสายประเภทนักลงทุนสถาบันและนักลงทุนรายบุคคล แต่เมื่อเข้ารอบสองจะพิจารณาตัดสินจากคุณภาพของการวิเคราะห์ โดยรางวัลจะไม่แยกประเภทนักลงทุนสถาบันและนักลงทุนรายบุคคล เนื่องจากปัจจุบันทีมวิเคราะห์ทั้งสองสายมีความสามารถใกล้เคียงกัน

โดยในปีนี้ที่พิเศษเพิ่มขึ้นมาคือรางวัลนักวิเคราะห์ปัจจัย ESG เพื่อสนับสนุนนักวิเคราะห์ให้เห็นถึงความสำคัญกับการเขียนบทวิเคราะห์ด้าน ESG มากขึ้น และเพื่อสนับสนุนเจตนารมย์ของตลาดทุนที่ต้องการผลักดันด้าน ESG มากยิ่งขึ้น

ทั้งนี้ สมาคมฯจะดำเนินการคัดเลือกทีมวิเคราะห์ยอดเยี่ยมและนักวิเคราะห์ยอดเยี่ยมประจำปี 2565 ผ่านกระบวนการคัดเลือกและตัดสินอย่างละเอียดโดยในช่วงตั้งแต่วันที่ 8-16 กันยายน 2565 ที่ผ่านมาเป็นช่วงเปิดรับสมัครให้บริษัทหลักทรัพย์ส่งรายชื่อนักวิเคราะห์เข้าร่วมประกวด และตั้งแต่ช่วงวันที่ 7-31 ตุลาคม 2565 นี้ สมาคมฯ จะเปิดให้โหวตจากทั้งนักลงทุนสถาบันและนักลงทุนรายบุคคล และเมื่อทีมวิเคราะห์ฯและนักวิเคราะห์เข้ารอบสองก็จะต้องส่งบทวิเคราะห์เข้าเสนอเพื่อพิจารณาคุณภาพของงานบทวิเคราะห์ การนำเสนอผลงานต่อคณะกรรมการตัดสินฯ และคาดว่าขั้นตอนและกระบวนการพิจารณาคัดเลือกและตัดสินต่างๆ ดังกล่าวนี้จะแล้วเสร็จและพร้อมประกาศผลรางวัลได้ภายในไตรมาส 1 ปี 2566 สมาคมฯ จึงขอเชิญชวนให้นักลงทุนร่วมโหวต สำหรับนักลงทุนรายบุคคลทั่วไป คลิกโหวตได้ที่ https://forms.gle/V5jR3u6bt4XkUd1q7 เริ่มโหวตได้แล้วตั้งแต่วันนี้จนถึง 31 ตุลาคม 2565

Back to top button