“บล.ดาโอ” ยัน! ดำเนินธุรกิจโปร่งใส แยกบัญชีชัดเจน

“บล.ดาโอ” ออกประกาศแจ้งลูกค้า ถึงการดำเนินธุรกิจมีมาตรฐาน โปร่งใส ไร้ยักยอกเงิน แยกบัญชีชัดเจน


บริษัทหลักทรัพย์ ดาโอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ระบุว่า ขอยืนยันไม่มีการนำเงินของลูกค้าที่อยู่ในความครอบครองของบริษัทไปชำระเป็นค่าซื้อหลักทรัพย์กับสำนักหักบัญชี (TCH) โดยลูกค้าไม่ได้มีคำสั่งหรือยินยอมให้ดำเนินการ

โดยบล.ดาโอ มีมาตรฐานในการดำเนินธุรกิจตามหลักเกณฑ์ของ สำนักงาน ก.ล.ต. ที่กำหนดให้มี Segregated Account คือ บัญชีที่แยกทรัพย์สินของผู้ลงทุนออกจากทรัพย์สินของบริษัทอย่างชัดเจน ท่านสามารถมั่นใจได้ว่าทรัพย์สินของท่านในบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ปลอดภัย และไม่ได้รับผลกระทบใดๆ และท่านยังสามารถทำธุรกรรมกับบริษัทได้ตามปกติ

ทั้งนี้กรณีการชำระค่าซื้อหุ้น MORE บางรายการที่ผิดปกติ ที่เกิดขึ้นในวันที่ 10 พ.ย. 65 บริษัทได้นำเงินชำระกับสำนักหักบัญชี ตั้งแต่วันที่ 14 พ.ย. 65 เรียบร้อย โดยปฏิบัติตามเกณฑ์ของหน่วยงานที่กำกับดูแล

Back to top button