SCB ตั้ง “เอสซีบี เดต้า เอกซ์” ลุยระบบ AI

SCB ตั้ง “เอสซีบี เดต้า เอกซ์” บริการวิเคราะห์ข้อมูลผ่านเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ และให้บริการโครงสร้างพื้นฐานด้านการจัดการข้อมูล


บริษัท เอสซีบี เอกซ์ จำกัด (มหาชน) หรือ SCB เปิดเผยข้อมูลผ่านระบบสารสนเทศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) ว่า บริษัทฯ ได้ดำเนินการจัดตั้ง บริษัท เอสซีบี เดต้า เอกซ์ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยแห่งใหม่ในกลุ่มธุรกิจทางการเงินที่ SCBX ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 100 ของจำนวนหุ้นทั้งหมด โดยมีทุนจดทะเบียนจำนวน 1,460 ล้านบาท ณ วันที่ 2 ธันวาคม 2565

ทั้งนี้ให้บริการด้านการวิเคราะห์ข้อมูลผ่านเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ และให้บริการโครงสร้างพื้นฐานด้านการจัดการข้อมูลให้กับทั้งลูกค้าภายในและภายนอกกลุ่มเอสซีบี เอกซ์

Back to top button