ศาล รธน. เสียงข้างมากไฟเขียว “เอกชน” ร่วมผลิตไฟฟ้าไม่ขัดกฎหมาย

ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัย 7 ต่อ 2 เสียง ชี้ กพช.-กกพ. ให้ “เอกชน” ร่วมผลิตไฟฟ้าไม่ขัดรัฐธรรมนูญ มาตรา 56 ประกอบมาตรา 3 วรรคสอง พร้อมแนะนำกำหนดเพดานสัดส่วนการผลิตไฟฟ้า


ศาลรัฐธรรมนูญมีคำวินิจฉัยว่า กรณีที่คณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ (กพช.) และคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (กกพ.) เปิดให้เอกชนเข้ามามีส่วนร่วมในการผลิตไฟฟ้าเป็นการปฏิบัติหน้าที่ถูกต้องครบถ้วนตามรัฐธรรมนูญ พร้อมแนะให้กพช. และ กกพ.ดูแลการกำหนดปริมาณกำลังไฟฟ้าสำรองให้เหมาะสมกับความต้องการใช้ในแต่ละช่วงเวลา เพื่อไม่ให้ส่งผลกระทบต่อค่าไฟฟ้า

ศาลรัฐธรรมนูญมีมติโดยเสียงข้างมาก (7 ต่อ 2) วินิจฉัยว่า การกระทำของผู้ถูกร้องที่ 1 (กพช.) และผู้ถูกร้องที่ 2 (กกพ.) ที่ให้เอกชนเข้ามามีส่วนร่วมในการผลิตไฟฟ้า เป็นการปฏิบัติหน้าที่ถูกต้องครบถ้วนตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 56 วรรคสอง ประกอบมาตรา 3 วรรคสอง และศาลรัฐธรรมนูญมีมติโดยเสียงข้างมาก (6 ต่อ 3) วินิจฉัยว่า การกระทำของผู้ถูกร้องที่ 1 และผู้ถูกร้องที่ 2 ที่ให้เอกชนเข้ามามีส่วนร่วมในการผลิตไฟฟ้า เป็นการปฏิบัติหน้าที่ถูกต้องครบถ้วนตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 56 วรรคสามและวรรคสี่ ประกอบมาตรา 3 วรรคสอง

ศาลรัฐธรรมนูญ มีมติเป็นเอกฉันท์ให้มีข้อแนะนำว่า รัฐโดยคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติและคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานต้องดำเนินการกำหนดกรอบหรือเพดานของสัดส่วนการผลิตไฟฟ้าของเอกชนในระบบผลิตไฟฟ้าของประเทศ และกำหนดปริมาณไฟฟ้าสำรองอันเกี่ยวกับสัดส่วนการผลิตไฟฟ้าของเอกชนอันส่งผลต่ออัตราค่าไฟฟ้าที่เรียกเก็บจากประชาชนให้สอดคล้องและใกล้เคียงกับความเป็นจริงตามความต้องการใช้ไฟฟ้าของทั้งประเทศในแต่ละช่วงเวลา หากกำหนดกำลังไฟฟ้าสำรองสูงเกินสมควรและก่อให้เกิดความเสียหายแก่ประโยชน์สาธารณะอาจถูกดำเนินการโดยองค์กรอื่นหรือศาลอื่นได้” คำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญ ระบุ

สำหรับคดีนี้สืบเนื่องจาก นายสุทธิพร ปทุมเทวาภิบาล อดีตรักษาการอธิการบดีมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ ได้นำเรื่องมาร้องให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 51 ว่า กระทรวงพลังงานกำหนดยุทธศาสตร์กระทรวงพลังงาน (พ.ศ.2559-2563) และแผนพัฒนากำลังการผลิตไฟฟ้าของประเทศไทย พ.ศ.2561-2580 ทำให้สัดส่วนกำลังการผลิตไฟฟ้าของรัฐลดลงต่ำกว่า 51% เป็นการกระทำที่ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ มาตรา 56 ประกอบมาตรา 3 วรรคสองหรือไม่

ขณะที่บล.เคจีไอ (ประเทศไทย) ระบุในบทวิเคราะห์ว่า จากกรณีที่ศาลรัฐธรรมนูญอ่านคำวินิจฉัยเรื่องสัดส่วนการผลิตไฟฟ้าของภาครัฐมากกว่า 51% นั้นไม่ขัดต่อรัฐธรรมนูญ เนื่องจากมาตราดังกล่าวมุ่งเน้นไปที่การรักษากรรมสิทธิ์ของภาครัฐที่มีอยู่เดิม แต่ไม่มีการห้ามไม่ให้ภาคเอกชนเข้ามามีส่วนร่วมในการผลิตไฟฟ้า นอกจากนี้ศาลฯ ยังวินิจฉัยว่าประเด็นดังกล่าวไม่ส่งผลกระทบต่อความมั่นคงด้านพลังงานของประเทศ

ทั้งนี้ฝ่ายวิจัยฯ มองว่าประเด็นดังกล่าวเป็นบวกต่อหุ้นในกลุ่มโรงไฟฟ้า จึงยังแนะนำให้ “Overweight” หุ้นในกลุ่มฯ ต่อ ตราบใดที่ oil price / US$/THB / bpnd yields ยังเป็นใจให้กับมุมมองของบล.เคจีไอ (ประเทศไทย) ในปี 66 และยังคงแนะนำ GULF เป็นหุ้น Top pick อีกทั้งยังชอบ GPSC และ BGRIM

Back to top button