MTC เตรียมขายหุ้นกู้ 4 ชุดใหม่ นำเงินคืนหนี้-ขยายธุรกิจ ตั้งเป้าปีนี้โต 20%

MTC เตรียมเสนอขายหุ้นกู้ชุดใหม่ให้กับผู้ลงทุนทั่วไป จำนวน 4 รุ่น เผยนำเงินไปคืนหนี้เดิมและขยายธุรกิจที่ยังโตต่อเนื่อง ตั้งเป้าโต 20%


บริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) หรือ MTC เตรียมเสนอขายหุ้นกู้ชุดใหม่ 4 รุ่น ให้แก่ผู้ลงทุนทั่วไป ผู้ลงทุนสถาบัน (เฉพาะบุคคลธรรมดา โดยให้บุคคลธรรมดาที่เป็นผู้ลงทุนสถาบันจองซื้อในฐานะผู้ลงทุนทั่วไปเท่านั้น) และ ผู้ลงทุนรายใหญ่ (Public Offering) ประกอบด้วย หุ้นกู้ชุดที่ 1 อายุ 1 ปี 4 เดือน 27 วัน อัตราดอกเบี้ย 3.35-3.50% ต่อปี หุ้นกู้ชุดที่ 2 อายุ 2 ปี 1 วัน อัตราดอกเบี้ย 3.85-4.00% ต่อปี หุ้นกู้ชุดที่ 3 อายุ 3 ปี อัตราดอกเบี้ย 4.30-4.45% ต่อปี และหุ้นกู้ชุดที่ 4 อายุ 3 ปี 11 เดือน 30 วัน อัตราดอกเบี้ย 4.50-4.65% ต่อปี กำหนดจ่ายดอกเบี้ยทุก ๆ 3 เดือน ตลอดอายุหุ้นกู้ สำหรับอัตราดอกเบี้ยที่แน่นอนจะประกาศให้ทราบอีกครั้ง คาดว่าจะเสนอขาย ระหว่างวันที่ 6-8 มิถุนายน 2566 นี้ อันดับความน่าเชื่อถือของบริษัทและหุ้นกู้ระดับ Investment Grade ที่ “BBB+” แนวโน้มอันดับเครดิต “คงที่” จากทริสเรทติ้ง เมื่อวันที่ [3] พฤษภาคม 2566

นายปริทัศน์ เพชรอำไพ รองกรรมการผู้จัดการ MTC เปิดเผยว่า บริษัทฯ ได้ยื่นแบบแสดงรายงานข้อมูลการเสนอขายตราสารหนี้และร่างหนังสือชี้ชวนต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เพื่อออกและเสนอขายหุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน และมีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ ต่อผู้ลงทุนทั่วไป และผู้ลงทุนสถาบัน(เฉพาะบุคคลธรรมดา) (Public Offering) โดยวัตถุประสงค์ในการออกหุ้นกู้ครั้งนี้บริษัทฯ จะนำเงินที่ได้ไปชำระคืนหนี้จากการออกตราสารหนี้ และใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนขยายกิจการของบริษัทฯ ที่ยังโตต่อเนื่อง

สำหรับการออกหุ้นกู้ครั้งนี้จะนำเงินที่ได้รับไปชำระคืนหุ้นกู้ที่จะครบกำหนดในเดือนมิถุนายน – สิงหาคม 2566 ส่วนที่เหลือจะนำไปใช้ในการปล่อยสินเชื่อใหม่ และขยายสาขารองรับการให้บริการ โดยบริษัทฯ ตั้งเป้าการเติบโตไว้ที่ 20% ซึ่งถ้าดูจากผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในช่วงระยะเวลา 5 ปีที่ผ่านมา พอร์ทสินเชื่อของบริษัทฯ เติบโตมาอย่างต่อเนื่อง จาก 48,000 ล้านบาทในปี 2561 เพิ่มขึ้นมาเป็น 60,388 ล้านบาทในปี 2562, 70,968 ล้านบาทในปี 2563, 91,812 ล้านบาทในปี 2564 และ 120,613 ล้านบาทในปี 2565 จะเห็นได้ว่าพอร์ทสินเชื่อของบริษัทฯ มีทิศทางการเติบโตอย่างต่อเนื่องทุกปี และยังต้องการเงินทุนใหม่ๆ เข้ามาเพื่อรองรับการเติบโตของบริษัทฯ

นอกจากนี้ ในส่วนของกำไรสุทธิก็เติบโตอย่างต่อเนื่อง โดยกำไรสุทธิของบริษัทฯในช่วงปี 2561–2565 อยู่ที่ 3,713 ล้านบาท 4,237 ล้านบาท 5,214 ล้านบาท 4,945 ล้านบาท และ 5,093 ล้านบาท ตามลำดับ

“ในส่วนของหนี้เสียหรือ NPL ปัจจุบันอยู่ที่ประมาณ 2.91% อย่างไรก็ดี บริษัทฯ มีการตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญซึ่งครอบคลุมหนี้สงสัยจะสูญอยู่ที่ 105.11% และยังคงมีสภาพคล่องอยู่ในเกณฑ์ดี โดย ณ สิ้นปี 2565 บริษัทมีอัตราส่วนสภาพคล่องอยู่ที่ 1.80 เท่า”

ทั้งนี้ บริษัทฯ อยู่ระหว่างการยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลและร่างหนังสือชี้ชวนซึ่งยังไม่มีผลบังคับใช้ เนื่องจากอยู่ระหว่างการพิจารณาของสำนักงาน ก.ล.ต. สำหรับผู้ลงทุนทั่วไปที่สนใจจองซื้อหุ้นกู้ MTC สามารถจองซื้อขั้นต่ำ 100,000 บาท และทวีคูณครั้งละ 100,000 บาท โดยคาดว่าจะเสนอขายระหว่างวันที่ 6-8 มิถุนายน 2566 และสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.sec.or.th หรือติดต่อผ่านสถาบันการเงินซึ่งเป็นผู้จัดการการจำหน่ายหุ้นกู้ ดังนี้

ผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้สำหรับหุ้นกู้ต่อผู้ลงทุนทั่วไป และผู้ลงทุนสถาบัน (เฉพาะบุคคลธรรมดา)

ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) (ยกเว้นสาขาไมโคร) (โดยบุคคลธรรมดาสามารถจองซื้อทางออนไลน์ผ่าน Bualuang mBanking ได้อีก 1 ช่องทาง) โทร. 1333

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) โทร. 02-111-1111 หรือจองซื้อทางออนไลน์ ผ่านแอปพลิเคชัน Krungthai NEXT หรือ ผ่าน Money Connect by Krungthai (https://moneyconnect.krungthai.com/)

ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) (โดยบุคคลธรรมดาจองซื้อทางออนไลน์ผ่าน https://www.kasikornbank.com/kmyinvest ยกเว้นบุคคลสัญชาติต่างด้าว และนิติบุคคล สามารถจองซื้อผ่านสำนักงานใหญ่และสาขา) โทร. 02-888-8888 กด 819

ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน) (โดยบุคคลธรรมดาสามารถจองซื้อทางออนไลน์ผ่าน Mobile Application – CIMB Thai Digital Banking ได้อีก 1 ช่องทาง) โทร. 02-626-7777

ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน) โทร. 1428 กด#4 (สงวนสิทธิการรับจองซื้อเฉพาะผู้ลงทุนรายใหญ่เท่านั้น และเงื่อนไขการจองซื้อให้เป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด)

บริษัทหลักทรัพย์ หยวนต้า (ประเทศไทย) จำกัด โทร. 02-009-8351-56

บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด  โทร. 02-680-4004

ทั้งนี้บริษัทอยู่ระหว่างการยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลและร่างหนังสือชี้ชวนต่อสำนักงาน ก.ล.ต. ซึ่งยังไม่มีผลใช้บังคับการจัดสรรขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ เงื่อนไขการจัดจำหน่ายเป็นไปตามที่กำหนดในร่างหนังสือชี้ชวน

อย่างไรก็ตามโปรดทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไข ผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนการตัดสินใจลงทุน การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลในร่างหนังสือชี้ชวนก่อนการตัดสินใจลงทุน ทั้งนี้ ผู้ลงทุนสามารถศึกษารายละเอียดได้จากแบบแสดงรายการข้อมูลและร่างหนังสือชี้ชวนตามรายละเอียดด้านล่าง

หนังสือชี้ชวนสำหรับการเสนอขายหุ้นกู้และการจองซื้อครั้งนี้

Back to top button