บอร์ด PTT ไฟเขียว “พงศธร ทวีสิน” นั่งกรรมการคนใหม่

บอร์ด PTT ไฟเขียว “พงศธร ทวีสิน” นั่งกรรมการคนใหม่ มีผล 9 พ.ค.66 พร้อมออกหุ้นกู้วงเงิน 1000 ล้าน อายุ 2 ปี ดอกเบี้ย 2.3% ขายนักลงทุนสถาบัน


บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) หรือ PTT แจ้งตลาดฯให้ทราบว่าคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (คนร.) ได้ให้ความเห็นชอบการแต่งตั้งกรรมการ ปตท. ทดแทนกรรมการที่ลาออก ตามที่ที่ประชุมคณะกรรมการ ปตท. ในการประชุมครั้งที่ 4/2566 เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2566 ได้มีมติเห็นชอบให้เสนอชื่อ นายพงศธร ทวีสิน ดำรงตำแหน่งกรรมการ ทดแทน ม.ล.ชโยทิต กฤดากร โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 9 พฤษภาคม 2566 เป็นต้นไป

นอกจากนี้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเมื่อวันที่ 8 เมษายน 2565 ได้มีมติอนุมัติแผนการจัดหาเงินกู้ของ ปตท. ซึ่งหมายรวมถึงวงเงินการกู้ยืม และ/หรือการก่อหนี้ของบริษัทย่อย เพื่อจัดหาแหล่งเงินทุนให้ ปตท. ภายในวงเงินเทียบเท่า 200,000 ล้านบาท ในระยะเวลา 5 ปี (2565–2569)เพื่อใช้ในการลงทุน และ/หรือเป็นเงินทุนหมุนเวียนทั่วไป และ/หรือเพื่อทดแทนเงินกู้เดิมที่ครบกำหนดชำระ (Refinance)นั้น

ปตท. ขอแจ้งให้ทราบว่าเมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2566 ปตท. ได้ดำเนินการออกหุ้นกู้ครั้งที่ 1/66 ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน และไม่มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ มูลค่ารวมทั้งสิ้น 1,000 ล้านบาท อายุหุ้นกู้ 2 ปี อัตราดอกเบี้ย 2.31 % วันครบกำหนดไถ่ถอน 10 พฤษภาคม 2568 กำหนดชำระดอกเบี้ยในวันที่10 พฤษภาคม และ 10 พฤศจิกายนของทุกปีตลอดอายุหุ้นกู้

โดยเป็นการเสนอขายให้แก่ นักลงทุนสถาบัน ซึ่งการออกหุ้นกู้ครั้งนี้เป็นการออกหุ้นกู้ผ่านระบบ DIF: Web Portal ครั้งแรกของตลาดทุนไทยภายใต้โครงการ Sandbox การพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัล (Digital Infrastructure) ของสำนักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เพื่อรองรับการทำธุรกรรมตราสารหนี้ดิจิทัล(Digital Bond)

Back to top button