เปิด 4 กองทุนรวม ถือหุ้น “STARK” 0.4-0.6% ภายใต้บริหาร “บลจ.บัวหลวง” ยันผลกระทบไม่น่ากลัว

บลจ.บัวหลวง เปิด 4 กองทุนรวมในภายใต้บริหารถือหุ้น STARK สัดส่วน 0.4-0.6% ของมูลทรัพย์สินสิทธิ( NAV) ยันผลกระทบต่อกองทุนมิได้น่ากลัวตามที่เป็นข่าวออกมา


บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม (บลจ.) บัวหลวง จำกัด หรือ BBLAM ชี้แจงถึงการลงทุน ตราสารหนี้ และ ตราสารทุน ของบริษัท สตาร์ค คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ STARK ผ่านเพซบุ๊กว่า กองทุนรวมที่ลงทุนในหุ้น STARK นั้นมี 4 กองทุน โดยถือหุ้น STARK ในสัดส่วนเพียง 0.4%-0.6% ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (NAV) ของแต่ละกองทุนเท่านั้น ผลกระทบต่อกองทุนจึงมิได้ดูน่ากลัวตามที่มีข่าวออกมา ซึ่งสะท้อนถึงผลดีของการกระจายการลงทุนของกองทุนไปในหุ้นต่าง ๆ มากกว่า 70 ตัว  ส่วนตราสารหนี้ ไม่มีการลงทุน

จากที่ STARK ไม่สามารถนำส่งงบการเงินประจำปี 2565 ได้หุ้นจึงถูกตลาดหลักทรัพย์ฯระงับการซื้อขายไปตั้งแต่วันที่ 28 ก.พ.66 และเมื่อเปิดการซื้อขายอีกครั้งในวันที่ 1 มิ.ย. 66 ราคาหุ้น STARK ก็ปรับตัวลดลงมาก บลจ.บัวหลวง มิได้นิ่งนอนใจ และได้ดำเนินการบริหารกองทุนด้วยความระมัดระวังมาโดยตลอด

ในการจัดส่วนส่วนการลงทุนของหุ้นแต่ละตัวในพอร์ตลงทุนนั้น ทางทีมผู้จัดการกองทุนนอกจากวิเคราะห์ถึงโอกาสในการลงทุนยังได้มีการกระจายการลงทุน และบริหารความเสี่ยงอย่างเหมาะสม โดยไม่ให้ไปกระจุกในกลุ่มอุตสาหกรรม หรือหุ้นตัวใดตัวหนึ่งมากเกินไป รวมถึงประเมินความเสี่ยงจากตลาดและการดำเนินธุรกิจของบริษัท เพื่อช่วยลดความเสี่ยงในการลงทุนของแต่ละกองทุนโดยรวมในระยะยาวซึ่งอาจจะมีเหตุการณ์ไม่คาดคิดเกิดขึ้นเมื่อใดก็ได้

ทั้งนี้ กองทุนรวมที่ลงทุนในหุ้น STARK มีอยู่ 4 กองทุน โดยถือหุ้น STARK ในสัดส่วนเพียง 0.4%-0.6% ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (NAV) ของแต่ละกองทุนเท่านั้น ผลกระทบต่อกองทุนจึงมิได้ดูน่ากลัว ตามที่มีข่าวออกมา ซึ่งสะท้อนถึงผลดีของการกระจายการลงทุนของ

กองทุนไปในหุ้นต่างๆมากกว่า 70 ตัว โดย 5 กลุ่มอุตสาหกรรมแรกที่เน้นลงทุนเป็นกลุ่มธนาคาร พลังงาน ค้าปลีก ขนส่ง และอสังหาริมทรัพย์ มีน้ำหนักรวมกันประมาณเกือบ 50% ของกองทุน

ทั้งนี้ สัดส่วนการลงทุนในบริษัท STARK ของกองทุนรวม 4 กองทุน ภายใต้การบริหารของบลจ.บัวหลวง ณ วันที่ 31 พ.ค.66 ตามภาพประกอบด้านล่างนี้

Back to top button