ครม.เคาะงบกลางเฉียดพันล้าน จ่ายเงินอุดหนุน “เด็กแรกเกิด” เดือนก.ย.นี้

ครม. อนุมัติงบกลาง 998.44 ล้านบาท สำรองจ่ายกรณีฉุกเฉินโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด มุ่งจัดสวัสดิการพื้นฐาน ส่งเสริมพัฒนาการตามวัย อัตราเดือนละ 600 บาท ภายในเดือนก.ย. นี้


นางสาว รัชดา ธนาดิเรก รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติอนุมัติงบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นในการจ่ายเงินงบอุดหนุนเฉพาะกิจ โครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด งบประมาณปี 66 จำนวน 998.442 ล้านบาท ตามการเสนอของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) เพื่อให้การจ่ายเงินอุดหนุนสำหรับการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด จำนวน 2,254,534 คน ในเดือนก.ย. 66 เป็นไปอย่างต่อเนื่อง

สำหรับความจำเป็นที่ขออนุมัติงบกลางฯ ในครั้งนี้ เนื่องจากผู้มีสิทธิได้รับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ตั้งแต่เดือนต.ค. 65 – ส.ค. 66 มีจำนวนเกินกว่าที่ประมาณการณ์ไว้ ทำให้งบประมาณปี 66 ที่ได้รับจัดสรรไม่เพียงพอต่อการเบิกจ่ายให้กับกลุ่มเป้าหมายที่มีสิทธิในเดือนก.ย. 66 ดังนั้น กระทรวงการพัฒนาสังคมฯ จึงจำเป็นต้องขออนุมัติงบกลางดังกล่าว ซึ่งขั้นตอนต่อไป สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี (สลค.) จะส่งให้สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ได้พิจารณาต่อไป

“โครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด เป็นนโยบายของรัฐบาลที่มุ่งจัดสวัสดิการพื้นฐานแก่เด็กแรกเกิด ให้ได้รับการเลี้ยงดูที่มีคุณภาพ รวมทั้งส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการเหมาะสมตามวัย โดยรัฐบาลมอบเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กต่อเนื่องตั้งแต่แรกเกิด – 6 ปี ที่อยู่ในครัวเรือนยากจนซึ่งมีรายได้ไม่เกิน 100,000 บาทต่อคนต่อปี ในอัตราเดือนละ 600 บาทต่อคน” นางสาว รัชดา กล่าว

Back to top button