AOT เปิดเฮียริ่ง “ดอนเมือง” เฟส 3 เตรียมบริการปี 72 รองรับผู้โดยสาร 50 ล้านคน

AOT เปิดรับฟังความคิดเห็น ครั้งที่ 1 โครงการพัฒนาท่าอากาศยานดอนเมือง เฟส 3 ปรับปรุงระบบการจราจรบริเวณชานชาลา – ก่อสร้างทางเชื่อมโทลล์เวย์ เตรียมให้บริการปี 72 รองรับผู้โดยสาร 50 ล้านคน


บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) หรือ AOT เปิดรับฟังความคิดเห็น ครั้งที่ 1 ในงานจ้างสำรวจและออกแบบ โครงการพัฒนาท่าอากาศยานดอนเมือง (ทดม.) ระยะที่ 3 เพื่อระดมความเห็นและข้อเสนอแนะจากผู้มีส่วนได้เสีย และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่โครงการฯ สำหรับนำความเห็นไปประกอบในการออกแบบโครงการฯ ให้มีความเหมาะสม

โดยมีเป้าหมายเพื่อขยายขีดความสามารถในการรองรับปริมาณผู้โดยสาร พัฒนาคุณภาพการให้บริการ ทั้งระบบขนถ่ายผู้โดยสารทางอากาศ และทางภาคพื้นให้มีประสิทธิภาพ และลดความแออัดของระบบการจราจรภายในท่าอากาศยาน รวมทั้งกิจกรรมทางด้านการบินที่จะเกิดขึ้นในอนาคต

อีกทั้งนายกีรติ กิจมานะวัฒน์ ผู้อำนวยการใหญ่ AOT เปิดเผยว่า ขณะนี้ อยู่ระหว่างดำเนินการสำรวจ และออกแบบรายละเอียดโครงการฯ โดยใช้ระยะเวลาการออกแบบ 14 เดือน และทยอยเปิดให้บริการในปี 72

ทั้งนี้ โครงการพัฒนา ทดม. ระยะที่ 3 เป็นหนึ่งในโครงการสำคัญที่ AOT เร่งผลักดันให้สำเร็จเป็นรูปธรรมตามแผนแม่บท ทดม. ซึ่งจะเพิ่มขีดความสามารถของ ทดม.ให้มีศักยภาพรองรับผู้โดยสารได้สูงสุดประมาณ 50 ล้านคนต่อปี โดยจะมีการก่อสร้างอาคารผู้โดยสารหลังที่ 3 บริเวณด้านทิศใต้ของ ทดม. ซึ่งจะเป็นอาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศหลังใหม่ และดำเนินการปรับปรุงอาคารผู้โดยสารหลังที่ 1 เพื่อให้บริการรองรับผู้โดยสารภายในประเทศ ร่วมกับอาคารผู้โดยสารหลังที่ 2 จะทำให้สามารถรองรับผู้โดยสารภายในประเทศได้ประมาณ 22 ล้านคนต่อปี

นอกจากนี้ ยังดำเนินการปรับปรุงระบบการจราจรบริเวณชานชาลาผู้โดยสาร ให้ได้รับความสะดวกในการเข้า-ออกท่าอากาศยาน รวมไปถึงก่อสร้างทางเชื่อมจากทางยกระดับดอนเมืองโทลล์เวย์ เข้าสู่ชานชาลาหน้าอาคารผู้โดยสารโดยตรง

สำหรับโครงการพัฒนา ทดม. ระยะที่ 3 มีรายละเอียดของงานประกอบด้วย

กลุ่มงานที่ 1 งานพัฒนาด้านทิศใต้ เช่น งานก่อสร้างอาคารผู้โดยสารอาคาร 3 พร้อมอาคารเทียบเครื่องบินหมายเลข 6 และงานปรับปรุงอาคารจอดรถยนต์ 7 ชั้น เป็นชานชาลาจอดรับ-ส่งผู้โดยสาร

กลุ่มงานที่ 2 งานพัฒนาพื้นที่ด้านทิศเหนือ เช่น งานปรับปรุงหลุมจอดอากาศยานด้านทิศเหนือ และงานก่อสร้างขยายอาคารเทียบเครื่องบินด้านทิศเหนือ รวมไปถึงอาคารสำนักงานสายการบิน และอาคารรับรองพิเศษ VVIP

กลุ่มงานที่ 3 งานก่อสร้างในพื้นที่เขตปฏิบัติการการบิน เช่น งานก่อสร้างลานจอดอากาศยานด้านทิศเหนือ พร้อมทางขับเชื่อม ปรับปรุงลานจอดภายใน ทดม. และปรับปรุงพื้นที่ทิศเหนือเป็นเขตการบิน

กลุ่มงานที่ 4 งานปรับปรุงอาคารผู้โดยสารอาคาร 1 อาคารเทียบเครื่องบินด้านทิศเหนือ และอาคารเทียบเครื่องบิน หมายเลข 2-4

กลุ่มงานที่ 5 งานสนับสนุนโครงการพัฒนา ได้แก่ งานก่อสร้างระบบสาธารณูปโภค

Back to top button