SINGER แจงแยกธุรกิจชัดเน้น “สินค้าอุปโภคบริโภค” – SGC ลุยสินเชื่อเช่าซื้อ

SINGER แจงนโยบายการดำเนินธุรกิจชัดเจน เดินหน้าจำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภคและสินค้าเพื่อการพาณิชย์หลากหลายผลิตภัณฑ์ ด้านของ SGC ดำเนินธุรกิจสินเชื่อเช่าซื้อกับสินค้าใหม่หรือสินค้ามือหนึ่งเท่านั้น


บริษัท ซิงเกอร์ประเทศไทย จำกัด (มหาชน) หรือ SINGER แจ้งผ่านตลาดหลักทรัพย์ฯ ว่าขอชี้แจงเพิ่มเติมเพื่อความชัดเจนเกี่ยวกับนโยบายการดำเนินธุรกิจของบริษัทและบริษัท เอสจีแคปปิตอล จำกัด (มหาชน) หรือ SGC ซึ่งเป็นบริษัทย่อย ตามที่ได้เปิดเผยในคำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการสำหรับงวดสามเดือนและงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2566 ของบริษัทฯ โดยมีลักษณะรูปแบบการดำเนินธุรกิจ ดังนี้

1. บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจเป็นผู้จัดจำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภคและสินค้าเพื่อการพาณิชย์หลากหลายผลิตภัณฑ์ภายใต้แบรนด์“ซิงเกอร์” เช่น จักรเย็บผ้า เครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้านต่างๆ ตู้แช่ ตู้เติมเงินโทรศัพท์มือถือออนไลน์ ตู้เติมน้ำมันแบบหยอดเหรียญ เครื่องทาน้ำหวานเกล็ดหิมะ และเป็นตัวแทนจำหน่ายสินค้าแบรนด์อื่นๆ เช่นโทรศัพท์เคลื่อนที่ ผ่านร้านค้าปลีกซึ่งเป็นสาขาของบริษัทฯ และผ่านช่องทางตัวแทนจำหน่ายต่างๆ โดยเป็นการขายสินค้าเงินสด ยกเว้นการขายสินค้ามือสองที่คงเหลืออยู่เป็นสินค้าคงคลังตามที่ปรากฎในงบการเงิน งวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2566 บริษัทฯ จะขายในรูปของเงินสดและให้เช่าซื้อโดยบริษัทฯ เอง

2. SGC ดำเนินธุรกิจให้สินเชื่อเช่าซื้อกับสินค้าใหม่หรือสินค้ามือหนึ่งเท่านั้นซึ่งรวมถึงสินค้าที่จำหน่ายโดยบริษัทฯ (กรณีลูกค้าของบริษัทฯ ต้องการซื้อสินค้าเงินผ่อน) และ SGC จะเป็นผู้จัดจำหน่ายสินค้ายึดจากลูกค้าผิดนัดในรูปของสินค้ามือสองโดยไม่มีการขายคืนสินค้ายึดดังกล่าวให้กับบริษัทฯแต่อย่างใด

Back to top button