จับตา TRC ส่อร่วง! เตรียมเพิ่มทุน 0.20 บ. ต่ำกว่ากระดาน ลุยลงทุนเหมืองโปรแตซชัยภูมิ

จับตา TRC ส่อร่วง หลังบอร์ดเคาะเพิ่มทุน 0.20 บาท ต่ำกว่ากระดาน พร้อมไฟเขียวลงทุนเพิ่มใน APOT พ่วงแผนขายหุ้นกู้ 2 พันล้านบาท ระดมทุนลุยลงทุนเหมืองโปรแตซชัยภูมิ เตรียมชงผู้ถือหุ้น 17 พ.ย.66


บริษัท ทีอาร์ซี คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ TRC แจ้งตลาดหลักทรัพย์ว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 7/2566 ของ) เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2566 ได้มีมติเกี่ยวกับการเข้าลงทุนเพิ่มเติมหุ้นสามัญเพิ่มทุนของในบริษัท อาเซียนโปแตชชัยภูมิ จำกัด (มหาชน)  หรือ APOT ตามสัดส่วนการถือหุ้นเป็นจำนวนไม่เกิน 4,409,467,100 บาท แบ่งออกเป็น 44,094,671 หุ้น ในราคาเสนอขายหุ้นละ 100 บาท

โดยขนาดของการทำรายการซึ่งคำนวณจากงบการเงินที่สอบทานแล้วของบริษัทฯสำหรับรอบระยะเวลาสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2566 และงบการเงินที่สอบทานแล้วของ APOT สำหรับรอบระยะเวลาสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2566 ตามเกณฑ์มูลค่ารวมสิ่งตอบแทน ซึ่งเป็นเกณฑ์ที่ได้ผลลัพธ์สูงสุดเท่ากับร้อยละ 103.66 ทั้งนี้บริษัทฯมีรายการได้มาซึ่งหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ APOT เป็นจำนวน 1,133,035 หุ้น คิดเป็นจำนวนเงิน 113,303,500 บาท

ทั้งนี้ภายในระยะเวลาหกเดือนที่ผ่านมาก่อนการประชุมคณะกรรมการของบริษัทฯครั้งที่ 7/2566 คิดเป็นขนาดรายการตามเกณฑ์มูลค่ารวมสิ่งตอบแทน ซึ่งเป็นเกณฑ์ที่ได้ผลลัพธ์สูงสุดเท่ากับร้อยละ 2.60 ดังนั้นการทำรายการดังกล่าวเมื่อรวมขนาดรายการปัจจุบันร้อยละ 106.26 จึงเป็นรายการประเภทที่ 4 ซึ่งมีขนาดสูงกว่าร้อยละ 100 บริษัทฯจึงมีหน้าที่ดำเนินการตามที่กำหนดในประกาศที่เกี่ยวข้อง

นอกจากนี้มีมติเห็นชอบให้เสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2566 พิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ อีกจำนวน 299,598,338.75 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม 1,198,393,354.75 บาท เป็นทุนจดทะเบียน 1,497,991,693.5 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 2,396,786,710 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.125 บาท เพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯตามสัดส่วนการถือหุ้นโดยไม่จัดสรรให้กับผู้ถือหุ้นที่จะทำให้บริษัทฯมีหน้าที่ตามกฎหมายต่างประเทศ จำนวนไม่เกิน 2,396,786,710 หุ้น รายละเอียดปรากฏตามแบบรายงานการเพิ่มทุน (F 53-4) และพิจารณาอนุมัติแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯข้อ 4. เรื่องทุนจดทะเบียนเพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท

อีกทั้งมีมติเห็นชอบให้เสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2566 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 2,396,786,710 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.125 บาท เพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้นโดยไม่จัดสรรให้กับผู้ถือหุ้นที่จะทำให้บริษัทฯมีหน้าที่ตามกฎหมายต่างประเทศในราคาเสนอขายหุ้นละ ที่ 0.20 บาท รวมเป็นมูลค่าทั้งสิ้น 479,357,342 บาท ในอัตราส่วนการจัดสรร 4 หุ้นสามัญเดิม ต่อ 1 หุ้นสามัญเพิ่มทุน ในกรณีที่มีเศษของหุ้นที่เกิดจากการคำนวณให้ปัดเศษของหุ้นนั้นทิ้ง โดยกำหนดวันที่มีสิทธิจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามสัดส่วนการถือหุ้นโดยไม่จัดสรรให้กับผู้ถือหุ้นที่จะทำให้บริษัทฯ มีหน้าที่ตามกฎหมายต่างประเทศ (Record Date) ในวันที่ 27 พฤศจิกายน 2566

ทั้งนี้ผู้ถือหุ้นอาจจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนเกินกว่าสิทธิ (Oversubscription) ได้โดยที่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิจะได้รับการจัดสรรหุ้นที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิก็ต่อเมื่อมีหุ้นเหลือจากการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯตามสัดส่วนการถือหุ้นโดยไม่จัดสรรให้กับผู้ถือหุ้นที่จะทาให้บริษัทฯ มีหน้าที่ตามกฎหมายต่างประเทศ ที่ได้จองซื้อตามสิทธิครบถ้วนทั้งหมดแล้วเท่านั้น และกาหนดราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนในราคาหุ้นละ 0.20 บาท

โดยรายละเอียดการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ในบริษัทฯ โดยไม่จัดสรรให้กับผู้ถือหุ้นที่จะทาให้บริษัทฯ มีหน้าที่ตามกฎหมายต่างประเทศปรากฏตามสารสนเทศเกี่ยวกับการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้นโดยไม่จัดสรรให้กับผู้ถือหุ้นที่จะทาให้บริษัทฯมีหน้าที่ตามกฎหมายต่างประเทศ

นอกจากนี้มีมติเห็นชอบให้เสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2566 พิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้ของบริษัทฯ ในวงเงินรวมไม่เกินจำนวน 2,000 ล้านบาท อายุไม่เกิน 5 ปี โดยที่ประชุมคณะกรรมการได้กำหนดวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2566 ในวันที่ 17 พฤศจิกายน 2566 เวลา 14.00 น. โดยวิธีการผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์รูปแบบเดียวเท่านั้น

ด้านราคาหุ้น TRC ปิดวานนี้(26ก.ย.66)อยู่ที่ระดับ 0.47 บาท ลบ 0.01 บาท หรือ 2.08% ด้วยมูลค่าซื้อขาย 2.90 บาท

Back to top button