WINDOW เปิด 4 กลยุทธ์ “ส่งเสริมการตลาด” ย้ำเงินระดมทุนเร่งขยาย “โรงงาน-เครื่องจักร”

WINDOW เปิด 4 กลยุทธ์ส่งเสริมการตลาด หวังครองใจลูกค้า นำเงินลงทุนก่อสร้างอาคารโรงงานใหม่ และจัดซื้อ เครื่องจักร และเครื่องมือ เพิ่มประสิทธิภาพในการผลิต หวังสร้างการเติบโตที่แข็งแกร่งและยั่งยืน


นายธนินทร์ รัตนศิริวิไล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท วินโดว์ เอเชีย จำกัด (มหาชน) หรือ WINDOW เปิดเผยว่า วันนี้ WINDOW นำหุ้นเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเป็นวันแรก (25 ต.ค. 2566) ถือเป็นความภาคภูมิใจ และยกระดับองค์กรให้เป็นระดับสากล ตรวจสอบได้ มีความโปร่งใส โดยการเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ครั้งนี้  เสริมสร้างภาพลักษณ์และความน่าเชื่อถือให้กับบริษัท เพราะการเข้าจดทะเบียนต้องปฏิบัติตามกฎเกณฑ์และมาตรฐานต่างๆ รวมทั้งมีการเปิดเผยข้อมูลที่โปร่งใส ตรวจสอบได้ ทำให้บริษัทรวมถึงผลิตภัณฑ์หรือบริการของบริษัท เป็นที่รู้จักของสาธารณชนมากขึ้น ส่งผลเชิงบวกทำให้เกิดการเป็นที่รู้จักในแวดวงธุรกิจมากยิ่งขึ้น

นอกจากนี้ ยังเพิ่มโอกาสในการหาและเข้าร่วมลงทุนจากพันธมิตรทางธุรกิจทั้งในประเทศและต่างประเทศ ซึ่งจะสนับสนุนการขยายตัวและเพิ่มความแข็งแกร่งทางธุรกิจ

นอกจากจะช่วยเสริมสร้างภาพลักษณ์ของบริษัท จะยังช่วยให้ผลิตภัณฑ์เป็นที่รู้จักของสาธารณชนมากขึ้น รวมถึงมีโอกาสการเข้าไปรับทำโครงการให้กับภาคอสังหาริมทรัพย์มากขึ้น เช่น การรับงานโครงการภาครัฐ โดยคาดว่าช่วยสนับสนุนให้บริษัทฯ สามารถเติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืนในอนาคต

ทั้งนี้ บริษัทฯ มีนโยบายการดำเนินงานที่ให้ความสำคัญกับการส่งเสริมการตลาดด้วยการพิจารณาใช้เครื่องมือทางการตลาดหลากหลายรูปแบบตามปรัชญาในการทำงานของบริษัทฯ ที่ว่า “No stock, no sales. No show, no sales. No sales, no sales. No service, no sales.”

กล่าวคือ 1) บริษัทฯ ต้องมีผลิตภัณฑ์ที่พร้อมขายในปริมาณที่เหมาะสมและเพียงพอต่อการสั่งซื้อในทุกช่องทางจัดจำหน่ายอยู่ตลอดเวลา เพื่อให้สามารถรองรับต่อการเปลี่ยนแปลงของระดับความต้องการสินค้าที่เพิ่มขึ้นจากการประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์หรือการใช้เครื่องมือส่งเสริมการขายได้ และตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้าและผู้บริโภคให้สามารถจัดหาสินค้าไปใช้งานได้อย่างทันท่วงที (No stock, no sales)

2) บริษัทฯ จัดให้มีผลิตภัณฑ์ตัวทดลองในจุดแสดงสินค้าของร้านค้าปลีกวัสดุก่อสร้างสมัยใหม่ ร้านค้าปลีกวัสดุก่อสร้างแบบดั้งเดิม และร้านค้าวินโดว์ เอเชีย โดยพิจารณาเลือกเฉพาะสาขาของร้านค้าที่มีพื้นที่เพียงพอ เพื่อให้ลูกค้าและผู้บริโภคได้เห็นตัวผลิตภัณฑ์จริง และให้ลูกค้าได้ทดลองสัมผัสและใช้งานผลิตภัณฑ์ รวมทั้งช่วยให้ลูกค้านึกภาพผลิตภัณฑ์ภายหลังการติดตั้งได้อย่างชัดเจน ซึ่งจะเพิ่มความมั่นใจให้แก่ลูกค้าและผู้บริโภคและนำไปสู่การตัดสินใจเลือกซื้อสินค้าของทางบริษัทฯ (No show, no sales)

3) บริษัทฯ เน้นย้ำในเรื่องของการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะอย่างยิ่งพนักงานที่ทำหน้าที่เป็นผู้ให้คำแนะนำสินค้า (Personal Consultant: PC) ซึ่งจะต้องศึกษาและทำความเข้าใจถึงผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ โดยละเอียด เพื่อให้สามารถอธิบายและให้ความรู้ในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับลักษณะผลิตภัณฑ์ ส่วนประกอบหลัก และคุณสมบัติของผลิตภัณฑ์ให้แก่ลูกค้าได้อย่างถูกต้องครบถ้วน

รวมทั้งให้คำแนะนำในการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ให้ตอบโจทย์การใช้งานของผู้บริโภคให้ได้มากที่สุด โดยผู้ให้คำแนะนำสินค้าที่มีความเชี่ยวชาญจะช่วยให้ข้อมูลอันเป็นประโยชน์แก่ลูกค้าได้ ทำให้ลูกค้าเกิดความเชื่อมั่น และช่วยให้ลูกค้าสามารถตัดสินใจซื้อสินค้าได้อย่างรวดเร็ว (No sales, no sales)

และ 4) บริษัทฯ ยังให้ความสำคัญต่อการบริการหลังการขายเป็นสำคัญ โดยบริษัทฯ มีช่องทางในการให้คำปรึกษาในเรื่องของการติดตั้งและการใช้งานผลิตภัณฑ์ผ่าน LINE Official Account, Facebook และสายด่วนบริการลูกค้าของบริษัทฯ รวมทั้ง ให้บริการติดตั้งประตูและหน้าต่างสำเร็จรูปทุกพื้นที่ทั่วประเทศ (มีเงื่อนไขตามที่บริษัทฯ กำหนด) เพื่อสร้างความเชื่อมั่นและความประทับใจในการเลือกใช้ผลิตภัณฑ์บานประตูและหน้าต่างของบริษัทฯ อีกทั้งบริษัทฯ ได้มีการรับประกันสินค้าในส่วนของอุปกรณ์ระบบล็อก ล้อ มือจับ และตัวล็อกกลางบานตลอดอายุการใช้งาน รวมถึงรับประกันคุณภาพสีเส้นอลูมิเนียมและสีเส้นยูพีวีซีไม่เปลี่ยนแปลง และไม่กรอบแตกเป็นระยะเวลา 10 ปี (No service, no sales)

นางสาวเศรษฐลักษณ์ ณรงค์วโรดม ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ บริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ในฐานะที่ปรึกษาทางการเงิน เปิดเผยว่า WINDOW เข้าจดทะเบียนในตลาดฯ เรียบร้อยแล้ว ทำให้เป็นบริษัทผู้ผลิต และจำหน่ายผลิตภัณฑ์ประตูและหน้าต่างสำเร็จรูปเจ้าแรกที่นำบริษัทเข้าจดทะเบียน และจะช่วยสร้างสีสันให้กับวงการการเงินการลงทุน ซึ่งเงินระดมทุนในครั้งนี้จะช่วยเสริมสร้างการเติบโตของ WINDOW ให้แข็งแกร่งและยั่งยืน

นางสาววีรยา ศรีวัฒนะ หัวหน้าฝ่ายวาณิชธนกิจ บริษัทหลักทรัพย์ ซีจีเอส-ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย) จำกัด ในฐานะผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย เปิดเผยว่า การเปิดตัวหุ้นถือเป็นการเริ่มต้นที่ดี ขณะที่แผนการใช้เงินไอพีโอเพื่อ ดังนี้

1. ลงทุนก่อสร้างอาคารโรงงานใหม่ และจัดซื้อเครื่องจักร และเครื่องมือ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิต เพิ่มพื้นที่ในการผลิตงานทั้งในส่วนของผลิตภัณฑ์ประเภทอลูมิเนียมและยูพีวีซี เพิ่มพื้นที่จัดเก็บสินค้าสำเร็จรูป และเพิ่มพื้นที่ในการจัดเตรียมงานจัดส่งสินค้า สำหรับรองรับการขยายตัวทางธุรกิจของบริษัทฯ ในอนาคต 2. ชำระคืนเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน และ 3. ใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการประกอบกิจการ โดยเงินระดมทุนครั้งนี้ จะสนับสนุนให้เติบโตอย่างแข็งแกร่ง มั่นคง และได้รับความเชื่อมั่นและความไว้วางใจ และพร้อมสร้างผลตอบแทนที่ดีให้แก่ผู้ถือหุ้นอย่างยั่งยืนต่อไปในอนาคต

Back to top button