SABUY ปรับโครงสร้าง! ดึงกองทุน GEM สหรัฐฯ เข้าถือ 1.11% 

SABUY ปรับโครงสร้างผู้ถือหุ้นใหญ่ ดึงกองทุน GEM สหรัฐฯ เข้าถือสัดส่วน 1.11% จำนวน 20.58 ล้านหุ้น ทั้งนี้ไม่มีผลกระทบต่อการบริหารงาน และโครงสร้างการจัดการของบริษัทฯแต่อย่างใด


บริษัท สบาย เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) หรือ SABUY แจ้งตลาดหลักทรัพย์ว่า ตามที่บริษัทได้รับรายงานจากผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯเกี่ยวกับการทำธุรกรรมซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ โดยนายอานนท์ชัย วีระประติได้มีการโอนขายหุ้นจำนวน 20.585 ล้านหุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 1.11 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงภายหลังการหักหุ้นซื้อคืนแล้ว ให้กับ GEM Global Yield LLC SCS (GEM) ซึ่งเป็นกองทุนจากประเทศสหรัฐอเมริกา โดยการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯไม่มีผีลกระทบต่อการบริหารงาน และโครงสร้างการจัดการของบริษัทฯแต่อย่างใด

สำหรับ The Global Emerging Market Group (GEM) เป็นกองทุนที่ก่อตั้งในปีพ.ศ. 2534 มีสำนักงานใหญ่อยู่ที่นิวยอร์คสหรัฐอเมริกา ด้วยมูลค่าขนาดการลงทุน 3,400 ล้านเหรียญสหรัฐ หรือประมาณ 122,400 ล้านบาท (คำนวณที่ 36 บาท/1เหรียญสหรัฐ) GEM ได้บริหารการลงทุนด้วยเครื่องมือต่าง ๆ ที่หลากหลาย และที่ผ่านมาได้เข้าลงทุน ใน 570 บริษัท ที่ตั้งอยู่ใน 70 ประเทศ ใน 5 ทวีป โดยเน้นให้ความสำคัญกับตลาดเกิดใหม่ นอกเหนือจากการลงทุนในบริษัทที่น่าสนใจในสหรัฐอเมริกา ยุโรป และตะวันออกกลาง

นอกจากนี้ในเอเชีย GEM ยังได้เข้ามาลงทุนในบริษัทในประเทศต่าง ๆ อาทิ จีน สิงคโปร์ อินเดีย และเกาหลีใต้ ในบริษัทที่มีธุรกิจที่น่าสนใจและมีศักยภาพสูง เช่น Changing World Technologies Inc.(ดำเนินการเปลี่ยนของเหลือทิ้งจากอาหารให้เป็นน้ำามันดีเซลที่นำกลับมาหมุนเวียนใช้ได้ -Renewable Diesel Oil) Neos Ocular (เทคโนโลยีด้านเลเซอร์เพื่อการแก้ไขสายตายาวจากความสูงวัย); Ansen Electronic (บริษัทผู้ผลิตอิเล็คทรอนิคส์ในฮ่องกง ที่ทำทั้ง ODM พัฒนาผลิตภัณฑ์ของตนเองเพื่อลูกค้า และ OEM รับจ้างผลิตผลิตภัณฑ์ตามค าสั่งการผลิตผลิตภัณฑ์ของลูกค้า); Willard Marine Inc (ผลิตภัณฑ์เพื่อใช้ในกองทัพเรือ หน่วยนาวิกโยธิน และหน่วยลาดตระเวนชายฝั่งของสหรัฐ) รวมไปถึง Energy Exploration Technologies Inc. (เทคโนโลยีด้านแบตตารีและลิเธียม) สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ GEM สามารถดูได้เพิ่มเติมที่ www.gemny.com

ขณะที่บริษัท สบาย เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) หรือ SABUY เปิดเผยภายหลังแจ้งตลาดฯว่า บริษัทรับทราบผู้ถือหุ้นใหญ่รายใหม่ หลังการเข้าซื้อหุ้นล็อตแรกจานวน 20.585 ล้านหุ้น ส่งผลให้ GEM Global Yield LLC SC S ก้าวขึ้นมาติดอันดับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หนึ่งในสิบอันดับแรกของสบาย โดยกองทุน The Global Emerging Markets Group (GEM) จากนิวยอร์คนี้ มีความต้องการลงทุนในสบายในมูลค่าไม่เกิน 1,750 ล้านบาท หรือไม่เกินสัดส่วนร้อยละ 19.9 ของทุนจดทะเบียนชาระแล้ว ทั้งนี้การเข้าลงทุนในหุ้น SABUY กองทุน GEM จะไม่เข้ามาเกี่ยวข้องกับการบริหารและไม่ส่งตัวแทนเข้าร่วมในการบริหารแต่ประการใด

“GEM มีความสนใจลงทุนใน SABUY โดยให้เหตุผลว่า กองทุนเล็งเห็นถึงโมเดลทางธุรกิจของ SABUY ที่เป็นเอกลักษณ์มีความแตกต่าง มีศักยภาพในการเติบโตอย่างเข้มแข็ง มีโอกาสที่มูลค่าบริษัทสามารถเพิ่มขึ้นอีกมากในอนาคต ตลอดจนคุณภาพของทีมผู้บริหาร จึงเป็นการตัดสินใจลงทุนในประเทศไทยเป็นครั้งแรกของ GEM”

ด้านนายณรงค์ชัย ว่องธนะวิโมกษ์ กรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มงานบัญชีและการเงิน SABUY กล่าวว่า อย่างไรก็ตามเนื่องจาก SABUY ไม่มีนโยบายที่จะออกหุ้นใหม่ จึงได้ประสานงานให้เกิดการซื้อหุ้นโดยตรงกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่รายอื่นของ SABUYโดยผู้ถือหุ้นเหล่านั้นสามารถขายหุ้น SABUY ให้กับ กองทุน GEM โดยทางกองทุนได้ตั้งวงเงินการลงทุนใน SABUY ไว้ในมูลค่าไม่เกิน 1,750 ล้านบาท ซึ่งผู้ถือหุ้นที่ขายหุ้นให้กับกองทุน GEM อาจนำเงินบางส่วนที่ได้ไปใช้ในการแปลงสภาพวอร์แรนท์ ซึ่งเป็นการเสริมความแข็งแรงทางการเงินให้กับ SABUY ยิ่งขึ้น ทั้งนี้การเข้ามาถือหุ้นของกองทุนระดับโลกเช่นนี้ นับว่าเป็นผลดีต่อหุ้น SABUY ในสายตาของนักลงทุนต่างชาติ”

Back to top button