ITEL ยื่นไฟลิ่ง “บลู โซลูชั่น” ขายไอพีโอ 60 ล้านหุ้น ตั้งเป้าระดมทุนผ่าน mai เร็วๆ นี้

"บลู โซลูชั่น" ยื่นไฟลิ่งขายไอพีโอจำนวน 60 ล้านหุ้น เข้าระดมทุนในตลาด mai นำเงินใช้คืนเงินกู้-เป็นทุนหมุนเวียน โดยมี สีลม แอ๊ดไวเซอรี่ เป็นที่ปรึกษาทางการเงิน


บริษัท บลู โซลูชั่น จำกัด (มหาชน) ยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และหนังสือชี้ชวนต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เวอร์ชั่นแรก เพื่อเตรียมเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อประชาชนทั่วไปครั้งแรก (IPO) จำนวน 60,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท ซึ่งส่วนหนึ่งจะเป็นการเสนอขายไม่เกิน 6,000,000 หุ้น ให้กับผู้ถือหุ้นของ บริษัท อินเตอร์ลิ้งค์ เทเลคอม จำกัด (มหาชน) หรือ ITEL และจะนำหุ้นเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai) หมวดธุรกิจ เทคโนโลยี (TECH) โดยมีบริษัท สีลม แอ๊ดไวเซอรี่ จำกัด เป็นที่ปรึกษาทางการเงิน

โดยบริษัทฯ มีวัตถุประสงค์ในการนำเงินที่ได้จากการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนในครั้งนี้ ซึ่งมีมูลค่าหลังจากหักค่าธรรมเนียมการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับเสนอขายหุ้น ไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์ต่างๆ เพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินธุรกิจ (75%) ภายในปี 67-68 และเพื่อชำระคืนเงินกู้จากสถาบันการเงิน (25%) ภายในปี 67

สำหรับ “บลู โซลูชั่น” ประกอบธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร โดยเป็นให้ผู้บริการ System Integration ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) แบบครบวงจร ตั้งแต่การให้คำปรึกษา ออกแบบ วางระบบ จัดหา และติดตั้งระบบที่เกี่ยวข้องกับระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารโทรคมนาคม รวมถึงการติดตามดูแลรักษาและการฝึกอบรมให้แก่ผู้ใช้งาน และการให้บริการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ในลักษณะแบบรับเหมาโครงการแบบเบ็ดเสร็จ (Turnkey Project) ให้แก่ลูกค้าองค์กรทั้งภาครัฐและภาคเอกชนตั้งแต่ขนาดกลางไปจนถึงขนาดใหญ่

รายได้หลักของบริษัทฯ มาจากรายได้จากการขายและบริการ จำแนกได้เป็น 3 กลุ่มหลัก ได้แก่

1) รายได้จากการให้บริการโซลูชั่นเทคโนโลยีสารสนเทศแบบเบ็ดเสร็จ โดยบริษัทฯ เป็นผู้คำปรึกษา การออกแบบระบบ การจัดหาและติดตั้งอุปกรณ์และซอฟต์แวร์ ไปจนถึงการปรับแต่งระบบให้เหมาะสมกับความต้องการใช้งานของลูกค้าซึ่งสามารถแบ่งออกเป็น 5 ประเภท ได้แก่ ระบบเครือข่ายขององค์กร (Enterprise Network Modernization) ระบบความปลอดภัยทางไซเบอร์ (Cyber Security) ระบบความปลอดภัยของกล้องวงจรปิดอัจฉริยะ (Smart CCTV) ระบบและซอฟต์แวร์เพื่อธุรกิจ (Business Intelligence and Software Development) และระบบโครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT Infrastructure)

2) รายได้จากงานบริการและซ่อมบำรุง โดยบริษัทฯ ให้บริการบำรุงรักษาอุปกรณ์ในระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ทั้งในเชิงป้องกัน (Preventive Maintenance) และการแก้ไข (Corrective Maintenance)

และ 3) รายได้จากการให้คำปรึกษาและฝึกอบรมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

โดย ณ วันที่ 30 ก.ย.66 บริษัทฯ มีโครงการที่ได้รับคำสั่งซื้อจากลูกค้าแล้วแต่ยังไม่ได้ส่งมอบ และคาดว่าจะสามารถส่งมอบงานและรับรู้รายได้ตั้งแต่เดือนต.ค.66 เป็นต้นไปรวม 500.18 ล้านบาท เป็นสัญญาโครงการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศแบบเบ็ดเสร็จ 335.58 ล้านบาท และสัญญางานบริการและซ่อมบำรุง (Service and Maintenance) 164.60 ล้านบาท

ขณะที่ปัจจุบันบริษัทมีทุนจดทะเบียน 234 ล้านบาท เป็นทุนเรียกชำระแล้ว 174 ล้านบาท โครงสร้างผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 30 ก.ย.66 มี ITEL ถือหุ้น 88,740,000 หุ้น คิดเป็น 51.00% หลัง IPO จะลดสัดส่วนเหลือ 37.92% นางวิภา ตัณฑเศรษฐี ถือหุ้น 85,259,710 หุ้น คิดเป็น 49.00% จะลดลงเหลือ 36.44%

ผลการดำเนินงานในช่วงปี 63-65 บริษัทมีรายได้ 250.46 ล้านบาท 304.55 ล้านบาท และ 661.40 ล้านบาท ตามลำดับ ขณะที่กำไรสุทธิ 96.44 ล้านบาท 18.24 ล้านบาท และ 53.88 ล้านบาท ตามลำดับ ส่วนงวด 9 เดือนแรกของปี 2566 มีรายได้ 224.04 ล้านบาท และกำไรสุทธิ 33.96 ล้านบาท จากช่วงเดียวกันของปี 2565 มีรายได้ 267.61 ล้านบาท และกำไรสุทธิ 17.44 ล้านบาท

ณ วันที่ 30 ก.ย.2566 บริษัทมีสินทรัพย์ 551.25 ล้านบาท หนี้สินรวม 339.13 ล้านบาท และส่วนผู้ถือหุ้น 212.12 ล้านบาท ขณะที่บริษัทมีสัญญาเงินกู้ยืมกับสถาบันการเงิน 700.31 ล้านบาท เป็นวงเงินเบิกเกินบัญชี 26 ล้านบาท  และ วงเงินกู้ยืมเพื่อใช้ในการดำเนินโครงการในรูปของตั๋วสัญญาใช้เงินและหนังสือค้ำประกัน 674.31 ล้านบาท

บริษัทฯ มีนโยบายจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่น้อยกว่า 40% ของกำไรสุทธิจากงบเฉพาะกิจการ ภายหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคล และเงินสำรองต่างๆ ทุกประเภทตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายและข้อบังคับของบริษัทฯ

Back to top button