ก.ล.ต. จัดทำ “Additional Guidance” หนุนเสนอขาย “ESG Fund ฮ่องกง” ในไทย

ก.ล.ต. จัดทำ “Additional Guidance” อำนวยความสะดวกการเสนอขาย “ESG Fund ฮ่องกง” ในประเทศไทยภายใต้โครงการ “HK-TH MRF” หนุนการแข่งขันที่เป็นธรรม เสริมสร้างความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจ


สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เปิดเผยว่า ในปัจจุบันแนวทางการลงทุนอย่างยั่งยืน (sustainable investing) ได้รับความสนใจจากผู้ลงทุนทั่วโลกอย่างต่อเนื่อง ซึ่ง ก.ล.ต. และ Securities and Futures Commission (SFC) ฮ่องกง ต่างให้ความสำคัญในการส่งเสริมการพัฒนาตลาดทุนที่ยั่งยืนของฮ่องกงและไทย

โดยระยะแรก ก.ล.ต. ได้จัดทำ Additional Guidance on Cross-border Offerings of ESG funds under the Mutual Recognition of Funds between Hong Kong and Thailand (Additional Guidance) ซึ่งเป็นคู่มือการเปิดเผยข้อมูลด้านความยั่งยืนของกองทุนรวมเพื่อความยั่งยืน (ESG Fund) ฮ่องกง ที่ประสงค์จะติดตราสัญลักษณ์ “SRI Fund” ในการเสนอขายกองทุนรวมดังกล่าวในประเทศไทยภายใต้โครงการ “HK-TH MRF” ซึ่งมีข้อตกลงให้ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน (บลจ.) ต้องเปิดเผยข้อมูลกองทุนรวมให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของประเทศปลายทางด้วย  “Additional Guidance” ที่จัดทำในครั้งนี้ จึงช่วยอำนวยความสะดวกบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ฮ่องกง ทำให้การเสนอขาย ESG Fund ฮ่องกงในประเทศไทยเป็นไปอย่างคล่องตัว ภายใต้มาตรฐานที่ ก.ล.ต. กำหนด

ด้านนางพรอนงค์ บุษราตระกูล เลขาธิการ ก.ล.ต. กล่าวว่า การจัดทำ “ Additional Guidance” ภายใต้โครงการ “HK-TH MRF” ในครั้งนี้ จะเปิดโอกาสให้มีการเสนอขายกองทุนรวมเพื่อความยั่งยืนของฮ่องกงในประเทศไทยได้โดยสะดวกยิ่งขึ้น ช่วยให้ผู้ลงทุนไทยมีทางเลือกในการลงทุนที่หลากหลาย โดยยังคงได้รับความคุ้มครองในระดับที่เหมาะสม อีกทั้งเป็นกลไกสนับสนุนการลงทุนในกิจการที่ให้ความสำคัญกับความยั่งยืน รวมทั้งช่วยเสริมสร้างความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจระหว่างกัน ตามเป้าประสงค์ของบันทึกความเข้าใจว่าด้วยการเสริมสร้างความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยกับรัฐบาลเขตบริหารพิเศษฮ่องกง สาธารณรัฐประชาชนจีน ซึ่งทั้งสองรัฐบาลได้ตกลงที่จะร่วมกันขับเคลื่อนการเชื่อมโยงตลาดทุนของกันและกัน

ทั้งนี้  “Additional Guidance” จะช่วยให้ ก.ล.ต. กำกับดูแล ESG Fund ของฮ่องกงภายใต้ “HK-TH MRF” ด้วยมาตรฐานเดียวกันกับกองทุนรวมเพื่อความยั่งยืน (Sustainable and Responsible Investing Fund : SRI Fund) กองอื่น ๆ

ในประเทศไทย ทำให้เกิดการแข่งขันที่เป็นธรรม (level playing field) ระหว่างกองทุนรวมในประเทศและต่างประเทศ รวมทั้งผู้ลงทุนไทยมีข้อมูลประกอบการตัดสินใจลงทุนอย่างเพียงพอและสามารถเปรียบเทียบข้อมูล ESG Fund ของฮ่องกับ SRI Fund กองอื่นๆ ในประเทศไทยได้

สำหรับผู้ที่สนใจสามารถศึกษา Additional Guidance on Cross-border Offerings of ESG funds under the Mutual Recognition of Funds between Hong Kong and Thailand ได้ที่ HK-TH-MRF (sec.or.th)

Back to top button