CCAP ยื่นไฟลิ่งขายไอพีโอ 125 ล้านหุ้น ลุยเทรด mai ระดมทุนขยายพอร์ตสินเชื่อ

CCAP ยื่นไฟลิ่งขาย IPO จำนวน 125 ล้านหุ้น ระดมทุนเข้าเทรดตลาด mai นำเงินใช้ขยายพอร์ตสินเชื่อ-คืนหนี้ CHAYO โดยมี บล.เคจีไอ เป็นที่ปรึกษาทางการเงิน


บริษัท ชโย แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) หรือ CCAP ในเครือ บริษัท ชโย กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) หรือ CHAYO ยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์ (แบบ 69-1) และหนังสือชี้ชวนต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกบหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เพื่อเสนอขายหุ้นสามัญต่อประชาชนทั่วไปครั้งแรก (IPO) จำนวน 125,000,000 หุ้น หรือคิดเป็น 25% ของจำนวนหุ้นที่ออกและเรียกชำระแล้วทั้งหมดของบริษัทภายหลัง IPO และจะเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai) โดยมี บล.เคจีไอ (ประเทศไทย) เป็นที่ปรึกษาทางการเงิน และผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย

โดยวัตถุประสงค์การใช้เงินเพื่อขยายพอร์ตสินเชื่อทั้งมีหลักประกันและไม่มีหลักประกัน, จ่ายคืนหนี้สินเงินกู้ยืมจาก CHAYO โดย ณ เดือน ก.ย.66 บริษัทมีเงินกู้ยืมจาก CHAYO จำนวน 376 ล้านบาท ซึ่งคิดเป็นสัดส่วน 68.6% ของเงินกู้ยืมทั้งหมด และใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนภายในกิจการ

สำหรับ CCAP ประกอบธุรกิจให้สินเชื่อให้แก่บุคคลธรรมดาและผู้ประกอบการ และให้บริการเบิกเงินเดือนล่วงหน้าแก่พนักงานบริษัทเอกชนคู่สัญญา ผลิตภัณฑ์สินเชื่อและบริการของบริษัทฯ มีทั้งหมด 6 ประเภท ดังนี้

1.สินเชื่อมีหลักประกัน ประเภทจดจำนองและขายฝากสินทรัพย์ (Secured Loan) การให้สินเชื่อประเภทจดจำนอง กำหนด LTV ไม่เกิน 50% และการให้สินเชื่อประเภทขายฝาก กำหนด LTV ไม่เกิน 60% โดยสัญญาเงินกู้ยืมมีระยะเวลาไม่เกิน 12 เดือน มีการกำหนดผ่อนชำระดอกเบี้ยเป็นรายเดือน และชำระคืนเงินต้นงวดสุดท้าย บริษัทคิดอัตราดอกเบี้ยสูงสุดที่ 15%

2.สินเชื่อสวัสดิการพนักงานของบริษัทเอกชนที่เป็นคู่สัญญากับ CCAP อัตราดอกเบี้ย 15% โดยไม่ต้องมีหลักประกัน/ผู้ค้ำประกัน เงื่อนไขพนักงานต้องมีอายุการทำงานตั้งแต่ 1 ปีขึ้นไปและมีรายได้รวม 10,000 บาท ขึ้นไป โดยให้วงเงินสินเชื่อสูงสุดไม่เกิน 150,000 บาท และระยะเวลาการให้สินเชื่อสูงสุดไม่เกิน 3 ปี โดยมีการผ่อนชำระคืนแบบรายเดือน

3.สินเชื่อผ่อนชำระสินค้า ประเภทเครื่องใช้ไฟฟ้า อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ เช่น โทรศัพท์ และโน้ตบุ๊ก เป็นต้น โดย CCAP จะเป็นผู้ชำระค่าสินค้าทั้งหมดให้แก่ผู้ขาย และทำสัญญาผ่อนชำระกับผู้ซื้อสินค้า กำหนดวงเงินการให้สินเชื่อสูงสุดไม่เกิน 60,000 บาท ระยะเวลาการผ่อนชำระสูงสุดไม่เกิน 2 ปี มีการชำระค่างวดในรูปแบบรายเดือน อัตราดอกเบี้ย (Flat Rate)

4.สินเชื่อส่วนบุคคลภายใต้การกำกับ (P-Loan) ผ่านระบบ Online วงเงินให้สินเชื่อสูงสุดไม่เกิน 30,000 บาท ระยะเวลาการให้สินเชื่อสูงสุดไม่เกิน 3 ปี มีการชำระค่างวดในรูปแบบรายเดือน อัตราดอกเบี้ยสูงสุดไม่เกิน 25%

5.สินเชื่อรายย่อยเพื่อการประกอบอาชีพ (Nano Finance) ให้แก่กลุ่มผู้ประกอบการอาชีพอิสระที่ต้องการเงินลงทุนเริ่มต้นในการซื้อธุรกิจแฟรนไซส์ หรือกลุ่มพ่อค้า/แม่ค้าในตลาดขนาดใหญ่ที่ต้องการเงินทุนหมุนเวียน ไม่ต้องใช้หลักประกัน/ผู้ค้ำประกัน วงเงินสินเชื่อไม่เกิน 100,000 บาท ระยะเวลาให้สินเชื่อสูงสุดไม่เกิน 2 ปี คิดอัตราดอกเบี้ยสูงสุด 30%

6.ให้บริการเบิกเงินเดือนล่วงหน้าแก่พนักงานของบริษัทที่เป็นคู่สัญญา ภายใต้ “ชโย เงินสั่งได้” ให้เบิกล่วงหน้าได้ในวงเงินไม่เกิน 80% ของเงินเดือน คิดค่าธรรมเนียมเป็นรายธุรกรรมตามวงเงินล่วงหน้า

ทั้งนี้ บริษัทมีนโยบายการจ่ายปันผลในอัตราไม่น้อยกว่า 40% ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้ของงบการเงินกิจการและภายหลังการจัดสรรทุนสำรองตามกฎหมาย

Back to top button