INTUCH เคาะปันผล 1.70 บาท หลังกวาดกำไรปี 66 โต 25% แตะ 1.31 หมื่นล้าน

INTUCH กวาดกำไรปี 66 โต 25% แตะ 1.31 หมื่นล้านบาท รับส่วนแบ่งกำไร AIS และคุมค่าใช้จ่ายการตลาดลดลง พ่วงกําไรขายเงินลงทุนในแรบบิท-ไลน์ เพย์หนุน พร้อมใจดีจ่ายเงินปันผล 1.70 บาท/หุ้น ขึ้น XD วันที่ 21 ก.พ. 67 จ่ายวันที่ 19 เม.ย. 67


บริษัท อินทัช โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) หรือ INTUCH รายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2566 มีกำไรสุทธิดังนี้

สำหรับผลประกอบการในปี 2566 กลุ่มบริษัทอินทัชมีกําไรสุทธิรวม 13,139 ล้านบาท ส่วนใหญ่เป็นผลจากการเพิ่มขึ้นของส่วนแบ่งผลกําไรจากไอทีวีในธุรกิจอื่น เนื่องจากการกลับรายการประมาณการส่วนต่างของค่าอนุญาตให้ดําเนินการค้างจ่ายและดอกเบี้ยของไอทีวี ภายหลังจากศาลปกครองสูงสุดมีคําตัดสิน และการเพิ่มขึ้นของส่วนแบ่งผลกําไรจากเอไอเอส เนื่องจากการเติบโตของรายได้จากการให้บริการ การควบคุมค่าใช้จ่ายด้านการตลาด และกําไรจากการขายเงินลงทุนในแรบบิท-ไลน์ เพย์ รวมทั้งเอไอเอสมีกําไรจากอัตราแลกเปลี่ยน ในขณะที่ปีก่อนมีขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน โดยในปี 2566 ผลการดําเนินงานของกลุ่มอินทัชไม่มีส่วนแบ่งกําไรจากไทยคม เนื่องจากอินทัชได้ขายเงินลงทุนในไทยคมไปเมื่อปลายปี 2565

ด้านผลการดำเนินงานเฉพาะบริษัท อินทัชมีส่วนแบ่งกําไรจากบริษัทย่อยและบริษัทร่วม รวม 12,436 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2565 ส่วนใหญ่เป็นผลจากการเพิ่มขึ้นของผลกําไรของไอทีวีและเอไอเอส โดยอินทัชมีค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานสําหรับปี 2566 อยูที่ 176 ล้านบาทใกล้เคียงกับปี 2565

ขณะที่รายได้จากการขายและให้บริการที่เติบโตขึ้นจากปี 2565 เป็นผลมาจาก 1.) การเติบโตของรายได้จากการให้บริการในธุรกิจอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง เนื่องจากการจากการรับรู้รายได้ของ TTTBB ตั้งแต่ช่วงกลางเดือนพฤศจิกายน 2566 ร่วมกับการรักษาระดับการเติบโตปกติได้ โดยการเติบโตมาจากการขยายฐานผู้ใช้บริการที่มีคุณภาพในพื้นที่รอบนอกผ่านการนําเสนอแพ็กเกจที่มุ่งเน้นด้านคุณค่าแก่ลูกค้าใหม่ซึ่งจะช่วยยกระดับ ARPU ควบคู่ไปกับกลยุทธ์ส่งเสริมการขายบริการที่หลากหลาย (Cross-sell &Upsell) แก่ฐานลูกค้าเดิม หากไม่รวมการรับรู้รายได้ของ TTTBB รายได้จากการให้บริการในธุรกิจอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงยังเติบโตได้ดีจากปีก่อน

2.) การเติบโตของรายได้จากธุรกิจโทรศัพท์เคลื่อนที่จากการมุ่งเน้นการให้บริการด้วยคุณภาพและประสบการณ์การใช้งานที่เหนือกว่าควบคู่ไปกับการนําเสนอบริการเสริมเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม นอกจากนั้นรายได้การเชื่อมต่อระหว่างประเทศ (Roaming) ยังฟื้นตัวสอดคล้องกับการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจการเพิ่มขึ้นของการใช้จ่ายของผู้บริโภค และกิจกรรมการท่องเที่ยวที่ดีขึ้นทั้งภายในและภายนอกประเทศ และจากความพยายามในการผลักดันการใช้งาน 5G ยังส่งผลต่อการเพิ่มขึ้นของ ARPU อีกด้วย

3.) การเติบโตของรายได้จากธุรกิจบริการลูกค้าองค์กรและบริการอื่น ๆ จากผลการดําเนินงานที่แข็งแกร่งของบริการเชื่อมต่อข้อมูลสําหรับองค์กร (EDS) และบริการคลาวด์ที่สอดคล้องไปกับแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงทางดิจิทัล และได้รับประโยชน์จากการรับรู้รายได้ของ TTTBB ที่ให้บริการแก่ลูกค้าองค์กร หากไม่รวมการรับรู้รายได้ของ TTTBB รายได้จากธุรกิจบริการลูกค้าองค์กรและบริการอื่น ๆ ยังเติบโตได้ดีจากปีก่อน

ทั้งนี้ บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล เป็นเงินสดในอัตราหุ้นละ 1.70 บาท โดยกำหนดวันที่ไม่ได้รับสิทธิปันผล (XD) วันที่ 21 ก.พ. 67 และกำหนดจ่ายวันที่ 19 เม.ย. 67

Back to top button