SUPER ตั้ง “รุ่งนภา จันทร์เด่นดวง” นั่ง CFO มีผลทันที

SUPER แต่งตั้ง “รุ่งนภา จันทร์เด่นดวง” ดำรงตำแหน่ง CFO เริ่มมีผลตั้งแต่ 8 ก.ค.67


นายจอมทรัพย์ โลจายะ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ซุปเปอร์ เอนเนอร์ยี คอร์เปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ SUPER เปิดเผยว่า บริษัทแจ้งการแต่งตั้งผู้บริหารระดับสูงและเปลี่ยนแปลงผู้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน เพื่อประสิทธิภาพในการบริหารงาน ดังนี้

1.แต่งตั้ง นางกุลชลี นันทสุขเกษม เดิมดำรงตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านบัญชีและการเงิน ให้ไปดำรงตำแหน่งผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มงานสนับสนุนธุรกิจ

2.แต่งตั้ง นางสาวรุ่งนภา จันทร์เด่นดวง ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสายงานบัญชีและการเงินในประเทศ ให้เป็นผู้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน แทน นางกุลชลี นันทสุขเกษม

โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 8 กรกฎาคม 2567 เป็นต้นไป

Back to top button