บอร์ด EKH ไฟเขียวขายหุ้นซื้อคืน 6 ล้านหุ้น เริ่ม 12 มี.ค.64-1 ต.ค.66


บริษัท เอกชัยการแพทย์ จำกัด (มหาชน) หรือ EKH แจ้งว่า ตามที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทฯ ครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 25 ..2564 ได้อนุมัติกำหนดระยะเวลาการจำหน่ายหุ้นของบริษัทที่ซื้อคืนภายใต้โครงการซื้อหุ้นคืนเพื่อบริหารทางการเงิน จำนวน 6 ล้านหุ้น คิดเป็น 1% ของหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด โดยให้ขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ระหว่างวันที่ 12 มี..2564 ถึง 1 ..2566

ทั้งนี้ หากครบกำหนดระยะเวลาดังกล่าวแล้ว ถ้าบริษัทฯไม่จำหน่ายหรือจำหน่ายหุ้นของบริษัทฯที่ซื้อคืนไม่หมดให้บริษัทลดทุนที่ชำระแล้ว  โดยวิธีตัดหุ้นจดทะเบียนที่ซื้อคืน และยังมิได้จำหน่ายและดำเนินการจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนจดทะเบียนภายใน 14 วัน นับแต่วันตัดหุ้นดังกล่าว

Back to top button