COTTO เพิ่ม Free Float ดึงรายย่อยถือหุ้น 15.10% ตามเกณฑ์ตลท.


บริษัท เอสซีจี เซรามิกส์ จำกัด (มหาชน) หรือ COTTO แจ้งว่า บริษัทสามารถแก้ไขการกระจายการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นรายย่อย (Free Float) ของบริษัทได้ครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กำหนด โดยมีการกระจายการถือหุ้นของ Strategic Shareholders ผ่านตลาดหลักทรัพย์ในช่วงที่ผ่านมา และจากข้อมูลปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นของบริษัทล่าสุด ณ วันที่ 3 มีนาคม 2564 บริษัทมีผู้ถือหุ้นรายย่อยจำนวน 10,745 ราย ที่ถือหุ้นรวมกันจำนวน 900,161,060 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 15.10 ของจำนวนหุ้นที่ชำระแล้วของบริษัท ซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ตลาดหลักทรัพย์กำหนดเรียบร้อยแล้ว

โดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้แจ้งว่า ตามที่ได้ประกาศรายชื่อ COTTO เป็นบริษัทที่มีคุณสมบัติด้านการกระจายการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นรายย่อยไม่ครบถ้วนติดต่อกันเป็นปีที่ 2 ขึ้นไป ตามข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์ฯ เรื่องการรับหุ้นสามัญหรือหุ้นบุริมสิทธิเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนพ.ศ. 2558 ว่าด้วยหมวดการดำรงสถานะเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ซึ่งกำหนดว่าบริษัทจดทะเบียนต้องมีจำนวนผู้ถือหุ้นสามัญรายย่อยไม่น้อยกว่า 150 ราย และผู้ถือหุ้นรายย่อยถือหุ้นรวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 15 ของทุนชำระแล้วของบริษัท โดยพิจารณาจากรายชื่อผู้ถือหุ้น ณ วันประชุมสามัญประจำปีของบริษัทนั้น

ทั้งนี้เนื่องจาก COTTO แจ้งว่าได้ดำเนินการแก้ไขคุณสมบัติการกระจายรายย่อยให้มีผู้ถือหุ้นสามัญรายย่อยครบถ้วนตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ แล้ว ดังนั้น ตลาดหลักทรัพย์ฯ จึงประกาศให้ผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทราบว่า COTTO มีคุณสมบัติเรื่องการกระจายรายย่อยครบถ้วนตามข้อกำหนดแล้ว

 

Back to top button