APEX ส่งงบฯปี 63 ขาดทุน 374 ลบ. กดส่วนทุนติดลบ! ตลท.สั่งแจงแผนฟื้นฟูก่อน 23 เม.ย.


บริษัท เอเพ็กซ์ ดีเวลลอปเม้นท์จำกัด (มหาชน) หรือ APEX ได้นำส่งงบการเงินประจำปี 2563 มายังตลาดหลักทรัพย์ฯโดยส่วนผู้ถือหุ้นมีค่าน้อยกว่าศูนย์เป็นจำนวน 193 ล้านบาท ส่งผลให้บริษัทเข้าข่ายอาจถูกเพิกถอนตามข้อกำหนดตลาดหลักทรัพย์ฯ เรื่อง การเพิกถอนหลักทรัพย์จดทะเบียนเพื่อให้เป็นไปตามความในข้อกำหนดตลาดหลักทรัพย์ฯ ดังกล่าวข้างต้น ตลาดหลักทรัพย์ฯ จะดำเนินการดังนี้

1.ประกาศว่าหลักทรัพย์ APEX มีเหตุเข้าข่ายอาจถูกเพิกถอนเป็นปีที่ 1 (NC ระยะที่ 1) ตั้งแต่วันที่ 24 มีนาคม 2564 โดยตลาดหลักทรัพย์ฯ ขึ้นเครื่องหมาย NC (Non-compliance) และยังคงเครื่องหมาย SP (Suspension) ห้ามซื้อหรือขายหลักทรัพย์ของบริษัทต่อไป

2.ให้ APEX แจ้งทางเลือกของบริษัทว่าจะทำแผนฟื้นฟูกิจการเสนอผู้ถือหุ้นก่อนดำเนินการ หรือเลือกที่จะยื่นคำร้องต่อศาลเพื่อเสนอแผนฟื้นฟูกิจการตามกฎหมายว่าด้วยล้มละลาย หรือเลือกที่จะขอเพิกถอนโดยสมัครใจ หรือมีทางเลือกอื่นใดที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัทและผู้ถือหุ้นของบริษัท พร้อมทั้งให้ APEX กำหนดเวลาดำเนินการของทางเลือกดังกล่าว และเผยแพร่ให้ผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนได้ทราบภายในวันที่ 23 เมษายน 2564

3.เมื่อครบกำหนดเวลาตามข้อ 2 และบริษัทได้แจ้งทางเลือกอย่างครบถ้วนชัดเจนแล้ว ตลาดหลักทรัพย์ฯจะอนุญาตให้ซื้อหรือขายหลักทรัพย์ของบริษัทได้เป็นเวลา 1 เดือน และเมื่อครบเวลาดังกล่าวแล้ว ตลาดหลักทรัพย์ฯจะห้ามซื้อหรือขายหลักทรัพย์ของบริษัทจนกว่าบริษัทจะดำเนินการให้เหตุแห่งการเพิกถอนหมดไปและดำเนินการให้บริษัทมีคุณสมบัติเพื่อกลับมาซื้อขายได้ตามปกติ หากบริษัทไม่แจ้งหรือยืนยันทางเลือกภายในกำหนดเวลาตามข้อ 2 ตลาดหลักทรัพย์ฯ อาจไม่อนุญาตให้ซื้อหรือขายหลักทรัพย์ของบริษัท

4.ตลาดหลักทรัพย์ฯ จะให้ระยะเวลา APEX ในการแก้ไขเหตุเพิกถอนให้หมดไปภายใน 3 ปี นับแต่วันที่ 24 มีนาคม 2564 ซึ่งกำหนดเป็น 3 ระยะ โดยแต่ละระยะมีเวลา 1 ปี (NC ระยะที่ 1, NC ระยะที่ 2 และ NC ระยะที่ 3) เมื่อครบกำหนดเวลาแล้ว หากบริษัทยังไม่สามารถแก้ไขเหตุเพิกถอนให้หมดไปได้ ตลาดหลักทรัพย์ฯ จะเสนอคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ เพื่อพิจารณาเพิกถอนหลักทรัพย์ของบริษัทต่อไปตลาดหลักทรัพย์ฯ ขอให้ผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนโปรดศึกษารายละเอียดงบการเงินฉบับเต็มของ APEX พร้อมทั้งติดตามการนำเสนอทางเลือกในการดำเนินการของบริษัทดังกล่าวต่อไป

Back to top button