ACE ชนะประมูล 2 โรงไฟฟ้าขยะ กำลังผลิตรวม 19.8 MW

ACE ชนะประมูล 2 โรงไฟฟ้าขยะมูลฝอยชุมชน ในจ.อุดรธานี-นครราชสีมา กำลังผลิตรวม 19.8 MW อายุสัญญาแห่งละ 25 ปี


บริษัท แอ๊บโซลูท คลีน เอ็นเนอร์จี้ จำกัด (มหาชน) หรือ  ACE เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 22 เม.ย.64 องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงหวาง จ.อุดรธานี ประกาศว่า บริษัท เนชั่นแนล คลีน เอ็นเนอร์จี้ จำกัด (NCE) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยโดยอ้อมที่ ACE ถือหุ้นในสัดส่วน 90% เป็นผู้ชนะการเสนอราคาด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) และได้รับคัดเลือกให้เป็นผู้ลงทุนและดำเนินการโครงการบริหารและจัดการขยะมูลฝอยชุมชนเป็นพลังงานไฟฟ้าระบบปิดของ อบต. เชียงหวาง ที่มีขนาดรองรับปริมาณขยะมูลฝอยชุมชนไม่น้อยกว่า 400 ตันต่อวัน ภายใต้สัญญาโครงการแบบ Build-Own-Operate (BOO) มีอายุ 25 ปี โดยโรงไฟฟ้าพลังงานขยะชุมชนสำหรับโครงการนี้คาดว่าจะมีกำลังการผลิตติดตั้ง 9.9 เมกะวัตต์ และกำลังผลิตเสนอขายตามสัญญาซื้อขายไฟฟ้า (PPA) 8.0 เมกะวัตต์

อีกทั้งเมื่อวันที่ 7 พ.ค.64 องค์การบริหารส่วนตำบลโชคชัย จ.นครราชสีมา ประกาศว่า บริษัท แอ๊บโซลูท เพาเวอร์ แพลนท์ จำกัด (ABP) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยโดยอ้อมที่ ACE ถือหุ้น 90% ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้ลงทุนและดำเนินการโครงการบริหารและจัดการขยะมูลฝอยชุมชนโดยการแปรรูปเป็นพลังงานไฟฟ้าระบบปิดแบบ Waste to Energy (WTE) ของ อบต. โชคชัย ที่มีขนาดรองรับปริมาณขยะมูลฝอยชุมชนไม่น้อยกว่า 466.96 ตันต่อวัน ภายใต้สัญญาโครงการแบบ Build-Own-Operate (BOO) มีอายุ 25 ปี โดยโรงไฟฟ้าพลังงานขยะชุมชนสำหรับโครงการนี้คาดว่าจะมีกำลังการผลิตติดตั้ง 9.9 เมกะวัตต์ และกำลังผลิตเสนอขายตามสัญญาซื้อขายไฟฟ้า (PPA) 8.0 เมกะวัตต์

Back to top button