ก.ล.ต. สั่ง NUSA แจงทรัพย์สิน-ปมโมฆะสัญญา Share Swap หุ้นวินด์ 2 ก.พ. นี้

ก.ล.ต. สั่ง NUSA แจงข้อมูลการจำหน่ายทรัพย์สิน 6 รายการและแผนรองรับสภาพคล่องชำระหนี้สินช่วง 1 ปีข้างหน้าประมาณ 4 พันล้านบาท รวมถึงกรณีขอเพิกถอนสัญญา “Share Swap” หุ้น WEH พร้อมเปิดข้อมูลผ่านตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ภายใน 2 ก.พ. 67


ผู้สื่อข่าวรายงานวันนี้ (26 ธ.ค. 67) ตามที่ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ได้มีหนังสือถึงคณะกรรมการบริษัท ณุศาศิริ จำกัด (มหาชน) หรือ NUSA เมื่อวันที่ 25 ธ.ค. 66 เกี่ยวกับกรณีที่คณะกรรมการ NUSA มีมติเมื่อวันที่ 7 ธ.ค. 66 จำหน่ายทรัพย์สินของบริษัทรวม 6 รายการ มูลค่ากว่า 1.1 หมื่นล้านบาท โดยมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริหารเป็นผู้พิจารณาเงื่อนไขการขายทรัพย์สินดังกล่าวแต่ละรายการ

ทั้งนี้วันที่ 28 ธ.ค. 66 NUSA ได้ชี้แจงต่อ (ก.ล.ต.) ว่ายังไม่ได้มีการทำสัญญาผูกพันใดๆ ในการจำหน่ายทรัพย์สินข้างต้น และหากจะทำรายการจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินก็จะดำเนินการตามเกณฑ์ที่กำหนด รวมถึงต่อมาเมื่อวันที่ 19 ม.ค. 67 NUSA ได้แจ้งสารสนเทศต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เกี่ยวกับการใช้สิทธิบังคับคดีของ บริษัท เคพีเอ็น เอนเนอยี (ประเทศไทย) จำกัด และทำให้ NUSA จำเป็นจะต้องรักษาสิทธิของผู้ถือหุ้นบริษัท โดยยื่นคำฟ้องต่อศาลแพ่งกรุงเทพใต้เป็นคดีหมายเลขดำที่ พ 101/67 ลงวันที่ 18 ม.ค. 67 เพื่อขอให้ศาลมีคำพิพากษาเพิกถอนสัญญาที่มีผลให้ NUSA เป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท วินด์ เอนเนอร์ยี่ โฮลดิ้ง จำกัด หรือ WEH และผู้ถือหุ้นเดิมของ WEH เป็นผู้ถือหุ้นของ NUSA (สัญญา Share Swap ระหว่าง NUSA และผู้ถือหุ้น WEH) นั้น

ขณะที่ (ก.ล.ต.) พิจารณาคำชี้แจงที่ NUSA ได้นำส่งแล้วเห็นว่ายังมีความไม่ชัดเจนในหลายประการ อาทิ เหตุผลความจำเป็นของการทำรายการจำหน่ายทรัพย์สินสถานะของสภาพคล่องของบริษัท และแหล่งเงินทุนที่เพียงพอสำหรับการชำระหนี้สิน รวมถึงแผนการดำเนินการต่อไปในการจำหน่ายทรัพย์สินข้างต้น อีกทั้งความไม่ชัดเจนของที่มาที่ไปของการดำเนินการที่ขอให้ศาลเพิกถอนสัญญา “Share Swap” ระหว่าง NUSA และผู้ถือหุ้น WEH ข้างต้น ขณะที่ผลกระทบที่คาดการณ์ว่าจะเกิดขึ้นกับบริษัทและผู้ถือหุ้นของ NUSA

โดย (ก.ล.ต.) เห็นว่ากรณีดังกล่าวจะมีผลกระทบต่อสิทธิประโยชน์ของผู้ถือหลักทรัพย์หรือต่อการตัดสินใจในการลงทุนของผู้ลงทุนจึงอาศัยอำนาจตามมาตรา 58 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ให้ NUSA ชี้แจงข้อมูลดังต่อไปนี้

1.แผนการดำเนินการเพื่อรองรับสภาพคล่องหรือความสามารถในการชำระคืนหนี้สินที่ครบกำหนดชำระ
ในช่วง 1 ปีข้างหน้าของ NUSA ประมาณ 4,025 ล้านบาท รวมทั้งวิธีการตรวจสอบหรือกำกับดูแลคณะกรรมการบริหารของ NUSA ให้พิจารณาขายทรัพย์สินแต่ละโครงการที่สอดคล้องกับนโยบายและกลยุทธ์การประกอบธุรกิจของบริษัทและเป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทเป็นสำคัญ รวมทั้งเป็นไปตามหลักเกณฑ์และกฎหมายที่เกี่ยวข้องตามที่ได้กำหนดไว้

2.เหตุใด NUSA จึงยื่นคำฟ้องต่อศาลแพ่งกรุงเทพใต้เพื่อขอให้ศาลมีคำพิพากษาเพิกถอนสัญญา “Share Swap” ระหว่าง NUSA และผู้ถือหุ้น WEH ซึ่งขัดแย้งกับข้อมูลที่ NUSA ได้เคยแจ้งผ่านระบบสารสนเทศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเมื่อครั้งที่ NUSA จะเข้าลงทุนในหุ้นของ WEH ไว้ว่า NUSA ได้กำหนดให้การพิจารณาผลการตรวจสอบสถานะทางกฎหมายในส่วนที่เกี่ยวกับความเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ในหุ้น WEH ของผู้ขายหุ้นเป็นเงื่อนไขบังคับก่อนเข้าทำธุรกรรมจึงมีข้อสงสัยว่า NUSA ได้ดำเนินการตามเงื่อนไขบังคับก่อนข้างต้นแล้วหรือไม่ อย่างไร รวมทั้งผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นกับ NUSA และผู้ถือหุ้นของ NUSA หากศาลมีคำพิพากษาเพิกถอนธุรกรรมข้างต้นตามที่ NUSA ยื่นคำฟ้องข้างต้น

นอกจากนี้ ขอให้แจ้งความคืบหน้าของการดำเนินการตามที่มีผู้ถือหุ้นของบริษัทใช้สิทธิตามมาตรา 100 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 เพื่อขอเรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นด้วย ทั้งนี้ ให้ชี้แจงข้อมูลดังกล่าวต่อ (ก.ล.ต.) พร้อมกับเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้อง ภายในวันที่ 2 ก.พ. 67 และเผยแพร่คำชี้แจงดังกล่าวผ่านระบบสารสนเทศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

Back to top button